הארתה
עמתשמ (4א 'ע ,6.4.05 ,ץראה) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תיזחתמ
.קוריה וקה ךותב טועימל ךופהיהל םידוהיה םילולע םירושע רפסמ ךותש
ילרביל-יטרקומדה הנורתפו תיפארגומדה היעבה :האר


This File Updated: November 2000
Ze'ev Jabotinsky
The Israeli Classical Liberal Website
Page Absolute Links Relative Links* Page Absolute Links Relative Links*
Home Page htm htm יסאלקה םזילרבילל ןווקמ אובמ םירמאמ
Online primer on Classical Liberalism: History, Politics & Economics
Chapter I htm txt htm txt Chapter II htm txt htm txt
Chapter III htm txt htm txt Chapter IV htm txt htm txt
Chapter V htm txt htm txt Introduccion al Liberalismo Clasico en Castellano
Jabotinsky's Brief Biography htm htm Jabotinsky Peace Solution htm htm
Author's Brief Biography htm htm English Articles htm htm
* For linking between downloaded files. Download and read them at your convenience

יסאלקה םזילרבילל ןווקמ אובמ

ינסינ חנ תאמ


Click Here
Copyright 1996 -- Authorized free distribution of non-modified copies for non-commercial purposes.

IV קרפ

I קלח - - תיטילופ היפוסוליפ

ןכות

אובמ .1
ןויווש .2
ילרביל ןויווש .3
שפוח .4
ןוטלשה ידיקפת תלבגה .5
תויוכמסה תדרפה .6
תקקוחמה תוכמסה .7
תעצבמה תוכמסה .8
תטפושה תוכמסה .9
תידדהה הרקבה .10

דומעה שארל הרזח    V קרפ     III קרפ    II קרפ    I קרפ

אובמ .1

טסיצילבופו יאמדקא ,הצרמה ,םזישפ היה ואשונש וידרב רדושמ סרוקל אובמב
הניכ אוהש תוירוגטק יתשל 20-ה האמה לש תויגולואידיאה תא ןיימ ,עודי
תיוותה תחת .המאתהב ,"תויביטקורטסנוק-אל"-ו "תויביטקורטסנוק" תויגולואידיא
,םזיצאנהו םזישפה ,םזיסקרמה ומכש הלא תא סינכה אוה הנושארה הירוגטקה לש
הנמ אוה הינשה הירוגטקבש ןמזב ,הרבח לש שדח םגד תונבל ןתנווכב תונייפאתמ
.השדח הרבח תונבל ותנווכב היה אל ,ותעדבש ,םזילרבילה תא קר

האמב עיפוה ינרדומה םזילרבילה .תמאהמ רתוי קוחר תויהל לוכי וניא רבד םוש
םיתימצ ,םידוהי ,םירכיא ,תונגרוב ,הלוצאב תקלוחמ ,תידמעמ הרבח ךותמ 18-ה
.תיתד תונלבוס רסוחב תנייפאתמהו ,םייטולוסבא םיכרנומ י"ע תטלשנה ,םידבעו
הרבח .ןיטולחל הנוש הרבח רוצייל הרטמכ ומצעל םש םזילרבילה ,הז עקר לע
םיארחא ,םדאה ינב ללכ לש םיידוסיה ןויווישהו שפוחה לע תססובמ ,תידמעמ-לא
םיירוביצה םיניינעה לע תיביטקלוקה תויארחאב םיפתושו םתחפשמ לעו םמצע לע
אלא ,םדאה ינב י"ע תטלשנ הניאש הרבח .תישונא ללכה הווחאה יביתכת יולימ לעו
.תיתד תונלבוסו הבשחמ שפוחב תנייפאתמהו ,קוחה י"ע

תונויסינל דוגינבש ,הדבועב תרבסומ תויהל הלוכי ל"נה הצרמה לש ותועט
תילרבילה הכפהמה ,הרבחה תא תונשל ןוסאה ירהו םילשוכה ,(א1) םיירטילטוטה
.םתוברעתה י"ע רשאמ תונוטלשה לש תוענמיה י"ע רתוי התרטמ תא הגישה תחלצומה
,המצע תא תונשל הרבחה לש התלוכיב תילרבילה הנומאה לש התאצות התיה התחלצה
.(ב1) םיקוחו םיווצ י"ע האירבה תא תונשל ןויסינ לכל תידוסיה תודגנתהה םע דחי

תויגולואידיאה לכ לש דחי הצבקהה וניה ,ל"נה ןוימב ןויצל יוארש המ
ןוימל דוגינב ,םזיצאנו םזישפ ,םזיסקרמ ,םירשעה האמה לש תוירטילטוטה
תחת תויטסיסקרמ-יטנאה תויגולואידיאה לכ תא םשש ,טסיסקרמ רוקממ ,לבוקמה
םזישפ ,םזיצאנ ,תיטסיסקרמה תוארה תדוקנמ ."ןימי" לש תפתושמה תיוותה
המדיקל תודגונמ ,ונייהד ,"תוירנויצקאר" תויגולואידיא ןניה םזילרבילו
,לאמשכ ,קדצבו ,ומצע תא האר םזיסקרמהו תויהו .םזיסקרמה י"ע תגצויימה
."ןימיה" םניה הידגנתמ

"לאמש"ו "ןימי" םיוטיבה לש תיטילופה הרדגהה לש הרוקמ ,תירוטסיה הניחבמ
דצב ובשי םינותמהו םיילרבילה םינידנורי'גה הבש ,תיתפרצה הכפהמב וניה
.תימואלה תרצעב םלואה לש ילאמשה דצב םיינוציקה םיניבוק'גהו ,ינימיה
הלא ויה ,הכפהמה לש תונושארה םינשה תשולשב וטלשש "םיינמיה" םינידנורי'גה
.(ג1) .קוחב ןויווישה לש ןורקע תא ועבקו ,הלוצאה לש רתי תויוכז תא ולטיבש
לש המויסל האיבהש "םיינלאמשה" םיניבוק'גה לש ןוטלשל םתיילע וז התיה
תכלממ" לש התלחתהלו (1791-93) תיתפרצה הכפהמה לש "תילרבילה הפוקתה"
."המיאה

לכב םיינלאמשה םיניבוק'גה םע תופתוש תוינרדומה תוירטילטוטה תויגולואידיאה
הדבועבו ,םזירטילטוט ,(ה1) םזייקינמ ,(ד1) תוינוציק ןוגכ ,םייתוהמה םינייפאמה
יתש לש םיישארה םיגיהנמה ,ףסונבו .תונדורו רורט הרבחה לע וליטה ןלוכש
םרוקמב ויה ,רלטיהו ינילוסומ ,תוינמי לוכיבכה תוירטילטוטה תויגולואידיאה
היגולואידיאב רדסב וניא והשמש הנקסמל ועיגה תינמז-וב ךרעבש ,םיטסיסקרמ
םייוניש תסנכה ךות תושדחה םהיתורות ונב םהינש .(ו1) תיטסינינל-תיטסיסקרמה
האמה לש תויגולואידיאה לש יגול ןוימ לכש ןאכמ .יטסיסקרמה ףתושמה םסיסבב
םזישפ ,ויתורזגנו םזסיסקרמ -- ןהבש תוירטילטוטה תא םישל בייח 20-ה
,ןימיב םזילרבילה קרו ,םיניבוק'גה םהימידקמ םע דחי לאמשב -- םזיצאנו
.םינידנורי'גה לש ימיטיגלה ושרויכ

םלועה תמחלמ ינפל היה (Amilcare Andrea (1883-1945)) ינילוסומ וטינב
יוניכב הכז ותוטלבתהל תודוהש ,ןייטצמ טסיסקרמ גולואידיא (I ע"המ) הנושארה
תיקלטיאה תיטסילאיצוסה הגלפמהמ שרוג אוה ."גיהנמה" רמולכ ,"ה'צוד ליא"
ותכימת תא ףילחה אוה .I ע"המב הילטיא לש התסינכב ותכימת ללגב 1915 תנשב
לש יטסישפה ןורקעב "תודמעמה תמחלמ" לש תיזכרמה תיטסיסקרמה המויסקאב
לש ימלוע ללכה הלוסיחב ותכימת תא ריבעה ,רמולכ ."תיתרבח הינומרה"
השדחה היגולואידיאל םאתהב .הרבחה ירזגמ לכ לש היצמיטיגלה תלבקל ,תונגרובה
,(corporations or "fasci") םידיגאתב ןגראתהל םיבייח הרבחה ירזגמ לכ ,ולש
י"ע םיסדנהמו ,םירלדנס י"ע םיגצויימ ויהי םירלדנס .ןוטלשב םתוא וגצייש
לש יטנטואה גוצייה" לע תססובמ תיתימא היטרקומד ,ותעדב ,היהת תאז .םיסדנהמ
יכמות ונעט ,הבש ,"תתוועמה" תילרבילה היטרקומדהמ הבוט רתוי ןכלו ,(ז1) "םעה
.ינגרוב רוקממ םיאקיטילופ לש הטילאל םיכייש םעה לש םיגיצנה לכ ,םזישפה
אשמ י"ע ינילוסומ לש (corporativist) ידיגאתה רטשמב גשוי ילאיצוסה קדצה
הלשממה לש התחגשה תחת ,םיקסעומה לשו םיקיסעמה לש םידיגאתה יגיצנ ןיב ןתמו
.(ח1)

לנואיצנרטניאה ,םזיסקרמהמ חתפתה ,םזילאיצוס לנואיצנה ,םזיצאנ םג
המחלמב הלוכ תונגרובה דגנ תילסרבינואה המחלמה לש התפלחה י"ע ,םזילאיצוס
היגולואידיאב תיטסיסקרמה ותנומא תא ףילחה רלטיה רשאכ .םידוהיה דגנ תימואלה
,ינמרגה םעה לש לבסל םייארחאה ויה םיטסילטיפקה לכש רתוי ןימאה אל ,השדחה
.םידוהיה ,תדלומה ירסח ,םוקמ לכב םירז ויהש הלא דחוימב -- םירזה קר אלא
תגלפמל הליבקמ) תינמרגה םילעופה תגלפמ ,ימואלל ילסרבינוא םזייקינממ הרבעמב
ןמז ותואב תומייק ויהש תורחאה םילעופה תוגלפמלו ןינל לש תיסורה םילעופה
.(תיצאנ) תיטסילאיצוס לנויצאנ הגלפמל 1920 תנשב המש תא התניש ,(םלועב
תויהל תיטסיסקרמה המשאהה תא םידוהיל םיטסילטיפקה ללכמ ןכ םג ריבעה רלטיה
תפסונ םעפ וליטי רשאכו םא םילסוחמ ויהיש םתוא ריהזהו ,I ע"המ לש םימזויה
.הינמרג לע םלוע תמחלמ

תופוכת יונישה וניה ,םזיצאנו םזישפ ,ויתורזגנו םזיסקרמל ףתושמ רחא ןייפאמ
תא הפילחה היסור ילעופ לש תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה .היגולואידיאו תומש לש
תירנויצולובאמ הכרד תא התניש רשאכ ,1918-ב תיטסינומוק הגלפמל המש
המש תא התניש ,(י"אפמ) לארשי ץרא ילעופ תגלפמ ,תילארשיה התימע .תינכפהמל
םזילאיצוס"-ב תיטסיסקרמה היגולואידיאה תא הפילחהש ירחא "הדובעה" תגלפמל
הדובעה תגלפמ םויה .(ט1) ינילוסומ לש היגולואידיאל דואמ בורק "ידיגאת
הלכלכב תכמות ,םלועה יבחרב רבעשל תויטסיסקרמה תוגלפמה בור ומכ ,תילארשיה
,ןכ ומכ .םייעוצקמה םידוגיאה םע הלש ירוטסיהה רשקה תא הקתנו ,ישפוח קוש לש
הארנ .תיטסיסקרמה הרבע תא חיכשהל רוזעיש שדח םש תפסונ םעפ תשפחמ איה
הלאה תוירטילטוטה תויגולואידיאה לכש הדבועב תאצמנ הזה תוביצי רסוחל הביסהש
וא ינילוסומ ,סקרמ הז היהי ,םידחא םדא ינב לש םירותלא לש האצותה ןניה
.םזילרבילה לש םינש יפלא ינב םישרושה תא תורסחו ,רלטיה

חרזאה תא תואור ןלוכש אוה ,תוירטילטוטה תויגולואידיאל ףתושמ ףסונ ןייפאמ
,ןתמועל ,ותחוורל תיארחאכ הנורחאה תאו ,הלשממה לש התנגהל קוקז תוסח-ןבכ
וזורק ןוסניבור ןימכ ,וילגר לע דמועו יאמצע אוה ילאידיאה לרבילה םדאה
ההימכהש ןמזב .ןוכיסה :ריחמ שי שפוחלש קפס ןיא .קוחרה ברעמה לש בשייתמ וא
םיישפוח םהש הלא ןיב םדאה ינב תא ןיימ וטסירא .(י1) דובעשל ךילומ ןוחטבל
הקושתה התיה .(כ1) תודבעה תקפסמש ןוחטבה םע םיצורמ םניהש הלאל ,םעביטמ
תאו ,םהילע ךלמ ךילמיש לאומשמ שקבל לארשי ינקז תא האיבהש המ ןוחטבל
ןכ םג התיה .םילדואיפה םהינודאל ןוצרמ םמצע תא דבעשל םייפוריאה םירכיאה
עבשב בערה תנכסמ םעה תא וליצה רשאכ ,םיירצמה תונוטלשה לש תיתנגהה תוברעתהה
ןויסינה .(13:47 תישארב) הערפל םידבעל םירצמה תא ךפהש המ ,רוסחמה תונש
.םהינש תא םידבאמ ,שפוחה לע ןוחטבה תא םיפידעמש הלאש דמיל ילסרבינואה
ןכותל הרזח

:תורעה

,םיחרזאל תונוטלשה ןיב םידיקפתה תקולחל קר תסחייתמ "ירטילטוט" הלימה (א1)
ידיב םידקפומ םידיקפת רתוי .תולבוקמה יאוול-תויועמשמה רתי לכמ תנקורמ
.רטשמה וניה ירטילטוט רתוי ,ןוטלשה
הרזח

םתנובתש םירמייתמ םה רשאכ םיקקוחמה םיספתנ הבש היילשאה הניה ינלטק" (ב1)
תקיקחב עבטה תא ףילחהל וא ,םירבדה לש םעביט תא תונשל תולוכי םתקושתו
לש ןושארה אישנה (Bernardino Rivadavia) היבדביר ונידרנרב) "האירבה
(Juan Bautista Alberdi) ידרבלא הטסיטואב ןאוח י"ע טטוצמ .1826 הניטנגרא
.(1852 "הניטנגרא הקילבופרה לש יטילופה ןוגריאל הלחתה תודוקנו םיסיסב"ב
לש ותעפוה ינפל הנש םירשעמ רתוי ורמאנ הלאה תויאובנה םילימהש ןייצל יואר
.(1848) סקרמ לראק לש "יטסינומוקה טספינמה"
הרזח

זיקרמה היה םהיניב םינייטצמהמ דחא .םיליצא ויה םינידנורי'גהמ רכנ קלח (ג1)
רוביגו ינכפהמה ימואלה רמשמה לש דקפמ ,(Marquis de Lafayette) טייאפל הד
לש ןלוטיב דעב םימחולה ןיב הלוצאה ינב לש םתוחכונ .תינקירמאה הכפהמה לש
יכמות ןיב םיבר ןוה ילעבו םינגרוב לש ,ןכ ומכ ,הלוצאה לש רתיה תויוכז
תמחלמכ הירוטסיהה לש יטסיסקרמה רואיתה לש ותועט תא החיכומ ,םזיסקרמה
.תודמעמה
הרזח

םא .קדוצ תויהלב אלמה ימצעה ןוחטבב ,ונייהד ,תואשנתהב הרושק תוינוציק (ד1)
תא הקידצמ הרטמה" זא ,תושונאה תבוטל קפס לש לצ לכ לעמ וניה השוע והשימש המ
"תוינוציקל הטונ ותגלפמ תונורקעב אצמנ בוטה לכש םיבשוחש הלא" ."םיעצמאה
.(IX ,V הקיטילופ ,וטסירא)
הרזח

תודוסי הללכש תיסרפ תד לש 3-ה האמב דסיימה היה ויקינמ וא ינמ (ה1)
הנומאב הנייפאתהו הפוריאבו היסאב הטשפתה איה .םיירצונו םיירטסוטרז
יוטיבה יטילופה ונבומב .ער ינשהו בוט דחא :תונורקע ינשב תיטסילאודה
.םיעשר םיביוא דגנ המיחלב תודקמתמה תויגולואידיאה תא ראתמ "םזייקינמ"
,טלחהב תונוש תויגולואידיא יתש הכותב הללכ ,המגודל ,תיתפרצה הכפהמה
תיטסייקינמ-אל ויהש ,הינשה םיניבוק'גהו ,הנושארה םינידנורי'גה י"ע תוגצוימו
הלאה תויגולואידיאה ןיב לדבהה .הינשה תינוציק תיטסייקינמו ,הנושארה
לש "הווחא ,ןויוויש ,שפוח" האנש לוטנה ילרבילה וטומב תונמאנב ףקתשמ
תא הקשנ םהוזמ םד םע" (1892) סלייסרמה לש םדמ תואמצ םילימבו ,הנושארה
התוחפ הדימבו ,םזיצאנ ,םזיסקרמ ,20-ה האמב .הינשה לש הנונמיה ,"ונימלת
ינשבו תונגרובה דגנ ןושארה הרקמב -- םהלש םזייקינמב ונייפאתה םזישפ
.םידוהיה דגנ םינורחאה םירקמה
הרזח

ךרוצל יקצורטו ןינל י"ע עצובש םדא ינב ינוילימ לש חצרה היהש ןכתי (ו1)
םייתדו םיינגרוב ,םישובכ םימע האממ רתוי לע טסיאתאה םזיסקרמה תייפכ
םיבר םיטסיסקרמל םימיה םתואב איבהש המ ,תיסורה הירפמאה לש ,םתמשנב
.םתעד תא תונשל
הרזח

אוה .טסינינלה "היטרקומד"ב ןכ םג אצמנ "םעה לש יטנטואה גוצייה" ןורקע (ז1)
טנמלרפה ןיבל (Soviet) תיטסיסקרמה םילעופה תצעומ ןיב לדבהה תא השעש הז
םידיגאתה לש גוצייהו תיטסיסקרמה םילעופה תצעומ ,השעמל הכלה .(Duma) יסורה
רשאמ תולק רתיב ,םירוטטקיד ידיב הטילשל םינתינה תודסומכ ולגתה טסישפה
תא הרשפיאש איה וז םתשלוח .םיאקיטילופמ םיבכרומה םילרבילה םיטנמלרפה
.הרואכל תויטרקומד לש הווסמה תחת תיטסיסקרמהו תיטסישפה תורוטטקידה
הרזח

םיקיסעמה ,םידבועה יגיצנ ןיב ןתמו אשמל היאר-ידע םניה םילארשיה רשאכ (ח1)
.יטנטוא יטסישפ הזחמ לומ םידמוע םהש הדבועל םיעדומ םניא םה ,תונוטלשהו
הרזח

המ לכל טלחומ דוגינבו רזומ עמשנ הז יוצמה ילארשיה ארוקלש עדומ ינא (ט1)
,תיטסיסקרמה הסריגה תא קר עמש אוהש רוכזל וילע ךא .םזישפה לע והודמלש
הרואית תא עומשל אוה ,הניה תמאב יהשלכ היגולואידיא המ תעדל הדיחיה ךרדהשו
.היכמות יפמ
הרזח

תיוולב ,סדידיסות) ".ץמואה אוה שפוחה דוסו ,שפוחה אוה רשואה דוס" (י1)
השרומה לש קלח וניא ישפוח תויהל ץמואה ונרעצל .(הריפסה ינפל 429 .סלקירפ
.תילסרבינואה
הרזח

ופוגב לוכיש הזו ,ןודא ועביטב וניה דלונה תא וחומב תוארל לגוסמש הז" (כ1)
.(II ,I ,םש ,וטסירא) ".דבע ועביטב וניה הבשחמה תא עצבל

ךתיב-תאו ךבהא יכ ךמעמ אצא אל ךילא רמאי-יכ היהו" :ול םיכסמ ך"נתהש ןויער
ףאו םלוע דבע ךל היהו תלדבו ונזואב תתנו עצרמה-תא תחקלו :ךמע ול בוט-יכ
(זי:זט ,םירבד) ":ןכ-השעת ךתמאל

:ןויערה תא החוד (1689-1755) ייקסטנומ הד ןורב טדנוקס הד סיאול סלר'צ ךא
אוה קוחר רמוא אוהשמ לבא ;םעביטמ םידבע םימייקש חיכוהל הסנמ וטסירא"
.(The Spirit of the Laws i, XV, 7) ,"םיקוחה חור") "הז חיכוהלמ
ןכותל הרזח    הרזח

ןויוויש .2

.תיסלקה תינוויה היפוסוליפה לשו ך"נתה לש תודוסיהמ םניה הווחאו ןויוויש
הליחת ,ףתושמ בא לש יאצאצ םיימעפ םניה םדאה ינב לכ תיכנתה היגולותימב
םיחרזאל קוחה תחת ןויווישו הבהא .םיעזגה לכ בא ,חנמ ךכ רחאו ,הווחו םדאמ
סטרקוס
.(א2) .ך"נתב תונשנהו תורזוחה תווצמה תחא הניה דחי םג םירזו
ויהי םידליהו םישנה ,שוכרה הב תינויוויש הרבח לש לדומ העיצה (469-399 BC)
המ ,וישכע" :ןויוויש םע קדצ ההזמ ודיצמ (384-322 BC) וטסירא .םיפתושמ
".הווש וניהש המ לש תועמשמב ןבומ תויהל ךירצ ןוכנ וא קדוצ וניהש
"םיישפוחו םיווש לש רטשמ"כ "יתקוח ןוטלש" רידגמו ,(XIII ,III ,הקיטילופ)
.(VII ,I ,םש)

תורוקמה ינשב תוקומע שרשומ וניה ישונא ללכ ןויוויש לש לאידיאה ,ןכל
םניא םדא ינב .טושפ ןייניע טלחהב וניא ןויוויש ךא .םזילרבילה לש םינומדקה
.תויטנו ץמוא ,הנובת ,תואירב לש הווש ןעטמב םידלונ םלוכ אל .םעביטב םיווש
:םעביטב םידבע םניהש םדא ינב לש םמויק תא לבקמ וטסירא ,ונרמא רבכש יפכ
יבגלשו ,םידבע םירחאו ,םיישפוח םעביטמ םניה םימייוסמ םדא ינבש אוה רורב"
םידגנתמש םידבעל סחייתמ םג ך"נתה ."תקדוצו תיאדכ הניה תודבע םינורחאה
םיכסמ ,םעביטמ םידבע לש ןויערה תא החודש ףא לע ,ייקסטנומו ,םרורחישל
שפנב וניה ןויווישש ףא לע" :טלחומ ןויוויש לש תוירשפא-יתלבבו תויאדכ-יאב
היהת אל ןיינעב תינוציק השירדש דע ,וגישהל השק ךכ לכ אוה ,היטרקומדה לש
.(5 ,V ,i ,"קוחה חור") "היוצר דימת

קלח לש ןהיקוח .ןויוויש-יאה לש יתייעב יכהה טקפסאה וניה רשועהש ןכתי
תרימשל תונקת וללכ ,תואלקחה לע תססובמ התיה ןתלכלכש ,תוינומדקה תורבחהמ
תוקלח לע תולעבה לש התרזחה תא תעבוק הרותה .המדאה לש תינויווישה הקולחה
":ותזוחא לא שיא ובשת תאזה לבויה תנשב" :הנש 50 לכ םיירוקמה ןהילעבל המדא
תונידמהמ קלחב םימייק ויה םימוד םיקוחש ריכזמ וטסירא .(גי:הכ ,ארקיו)
המדאה תקלח לש הריכמה תא רסאש קוח תונידמהמ קלחב היה רבעב" :תוינווייה
יתשב קיזחהל רסואש קוחה" :ןעוט ודיצמ ייקסטנומו .(IV ,VI ,םש) "תירוקמה
.(5 ,V ,i ,םש) "היטרקומדל םיאתמ דואמ וניה (המדא לש) תושורי

תוקיקחב םיאצמנ רוידו הייחמ יעצמא לש תצלואמה הריכמה תא םירסואש םיקוח
סוליסקואל סחוימה המוד קוח םייק" :-ש ריכזמ וטסירא .םינמזה לכב תוילרבילה
תוולל לכוי אל וילעש ותמדאמ םייוסמ קלח םדא לכל היהיש הרטמל ,(Oxylus)
המכ לש תוקיקחב וא תוקוחב תועיפומ תומוד תוארוה .(IV ,VI ,םש) ".ףסכ
:1849 תנשמ הינרופילק תנידמ לש הקוחב ןוגכ ,תוינרדומ תוילרביל תונידמ
לכ לש םירחאו םייתיבה םיסכנה לש םייוסמ קלח קוחב רומשת תקקוחמה תוכמסה"
.(ב2) "תצלואמה ותריכמ תעינמל החפשמ שאר

ךכו רוצייה יעצמא תרבגהל תומרותש רשוע תריבצ לש תורוצ םימייק ,ןכ יפ לע ףא
לעופה ןויוויש-יא לש הרוצ ,ןכל ,תווהמ ןה .םעה לש םייחה תמר לש התיילעל
לש גייס ףיסומ ,תאזה הדבועהמ עדומ ,וטסירא .םיחרזאה ללכ לש החוורה תבוטל
ךירצ הווש תויהל ןבומב קדוצ וניהש הזו" :ןויוויש םע קדצ לש ויוהיזל תוריהז
,III ,םש) ".םיחרזאה לש תפתושמה החוורהו הנידמה תבוטל סחיב לוקש תויהל
.(XIII

תוכתמו הנקמ ,עקרק -- רשוע לש תוישאר תורוצ שולש ויה תומודקה תורבחב
י"ע התנוג איהו ,תיתרבח-יטנא הלועפ הבשחנ תועקרק תריבצש ןמזב .תורקי
,לבוקמ היה תורקי תוכתמו הנקמ לש הרוצב רשוע ,םייסאלקה םינווייהו (ג2) ך"נתה
יבגל הנושה הדמעה .השק דבועש הז תאו קידצה תא ךרבל לאה יכרדמ דחא בשחנו
םינורחאהש הדבועב תקדצומ תוכתמ וא םייח ילעב ישארב הזמ ןיעקרקב רשועה
.םימייק רוצי יעצמאמ אדירג הריבצ תויהל םוקמב םישדח רוצי יעצמא םירצוי

"שאר" תיניטל הלימהמ תרזגנ (capital) "ןוה" הלימה תיגולומיטא הניחבמ
דלונ םזילטיפקה .םייח ילעב ישארב רשוע ןכל וניה ינושארה הנבומו ,(caput)
תויבל דוגיבל םלג ירמוחלו ןוזמל רוקמכ דיצמ רובעל החילצה תושונאה רשאכ
לש הריבצה םג .טוקילה ףילחה רוצייה רשאכ ,רמולכ ,םייחה ילעב לש לודיגו
תורבחב רבכש ,רחסמה תוחתפתהל השורד התיה תורקי תוכתמ לש הרוצב רשוע
.(ד2) םימעה רשועמ בושח ביכרמ הוויה ,םויה אוהש ומכ תומודקה

תקדוצה התקולח לש ןיינעב הגאדה ,םינוויה םיפוסוליפהו ך"נתה לש םתעפשהב
הנממ אצוי לעופ .םיינרדומה םילרבילהמ רכינ קלח לש הבשחמב החכונ המדאה לש
לש םתולעבב תויהל תבייח המדאהש ןורקעה לע תססובמה ,תיררגאה המרופרהש התיה
תיתיישעתה הכפהמה ךא .םזילרבילה ברקב הבחר הכימתמ הנהנ ,התוא םידבועש הלא
,יזכרמ הייחמ יעצמאכ התובישח תא הדביא תואלקחה ,דחא דצמ .בצמה תא התניש
תוטישבו ייעצמאב רופישה ,ינש דצמ .םישדח םקלחב ,םירחא םיקוסיעב הפלחוהו
םינתנה םיחטשה ,ונייהד ,"תוילכלכה תודיחיה" תא תוליעי יתלבל וכפה הדובעה
עקרקה תקולחל סיסב ושמשש ,דובכב הסנרפלו תיסופיט תיאלקח החפשמ י"ע דוביעל
בשחיהל תובייח תואלקחו המדא ,תעכ .(II קרפב 6 הרעה האר) תיררגאה המרופרב
.תיטסימ הליה לכ תולוטנו ,רחא ילכלכ ףנעו ןייניק לכל תומוד

בצמב קר תמייק התיה רבעבש ,ןוה לש השדח הרוצ החתיפ תיתיישעתה הכפהמה
םירצות לש דימתמ רופישו הריציב ,רמולכ ,חותיפו רקחמב עקשומ ןוה :ירבוע
רוצייל ךרוצהמ הייסולכואה בור תא וררחיש םישדח םייאלקח םילכ .רוצי יעצמאו
,היישעת .תואלקחהמ טלפנש םדאה חוכ תא וקיסעה םישדח םיכרצמש ןמזב וב ,ןוזמ
.םיישאר םיקוסיעל וכפה חותיפו רקחמ ,תונמא ,החוור ,תואירב ,ךוניח ,רחסמ
לדגו ךלוה קלח ליבשב םייסיסב םיכרצל םיבשחנ םירקבל םיעיפומה םישדח םיכרצימ
תוצראב קר תיזכרמ הגאד הראשנ ,ישארה יאלקחה רצותה ,הנוזת .הייסולכואה לש
.תיתיישעתה הכפהמה תא עצבלו ילרביל רטשמ חתפל וליכשה אלש ,תוחתופמ אלה

תמר ,רודיב דעו תואירבמ םייחה ימוחת לכב חותיפו רקחמב עקשומה ןוהל תודוה
יתלבה הקולחה .תונורחא םינש 250 ךרואל ררחסמ בצקב התלע םעה לש םייחה
תרטמל השורד ,ילמשחה לגעמב לאיצנטופ ישרפהל המודב ,רשועה לש תינויוויש
לש םתלוכי תא הלידגה תיללכה םייחה תמרב היילעה .הזה ךילהתה לש ותלעפה
הווהמ ,קנבב תונודקפב וא הסרובב עקשומ ,הז ןוכסיח .םפסכמ ךוסחל םידבועה
קוחר אל םיאצמנ ונחנא .םילעפמה תולעבב םידבועה לש הלדגו תכלוה תופתתשה
המשגהה היהי הז .רוצייה יעצמא לש םיישארה םילעבה ויהי םידבועהש םויהמ
ילב ,ישפוח יתרבח ךילהתב הרקי הז ,ךא .יטסיסקרמה םולחה לש תילרבילה
.תיללכ תוטטומתה ףוסבלו ,חצר ,דובעש ,תונדור ,תיתלשממ תוברעתה
ןכותל הרזח

:תורעה

תא םתבהאו" .(טמ:בי ,תומש) ":םככתו רגה רגלו חרזאל היהי תחא הרות" (א2)
.םירחא תומוקמ הברהבו (טי:י ,םירבד) ":םירצמ ץראב םתייה םירג-יכ רגה
הרזח

(1852) .ידרבלא הטסיטואב ןאוח תאמ "םיסיסב"המ תידרפסהמ םגרות (ב2)
הרזח

ברקב םכדבל םתבשוהו םוקמ ספא דע ובירקי הדשב הדש תיבב תיב יעיגמ יוה" (ג2)
(ח:ה ,העישי) ":ץראה
הרזח

רובצל םילוכי םייטרפ םישנא ,רחסב תססבתמ היטרקומד רשאכש איה תמא" (ד2)
(6 ,V ,i ,םש ,ייקסטנומ) "תירסומ תותיחש תווהל ילבמ בר רשוע
ןכותל הרזח       הרזח

ילרביל ןויוויש .3

ןויוויש ,תירחסמ-תיתיישעת הרבח לש תוחתפתהל םישורד רשוע יזוכירש רחאמ
."םיחרזאה לש תפתושמה החוורל" תויהל וטסירא לש יאנתה ירחא אלממ וניא רשועב
,קוחה תחת ןויווישה וניה ןויוויש לש ילרבילה ןורקעהמ ראשנש המ ,ןכל
תיתרבח הדמע לכל עיגהל תיטרואיתה תורשפאה תא דחא לכל ןתונ ,תילמרופש
.תילכלכו

.לכל הווש ,השעמל הכלה ,תויהל הלוכי הניאו ,הניא תאזה תילמרופה תורשפאה ךא
ותואב לדג דחא לכ אלו ,תילכש תלוכיו ,תואירב ,רשוע ותוא שרוי דחא לכ אל
תואירבו הנוזת ירסח םידלי .הנוזתו ךוניח ,לופיט ותוא לבקמו תיב לש גוס
.לזמה יכורב םהירבח לש תילאוטקלטניאו תיסיפ תוחתפתה התוא וגישי אל תומיאתמ
לש תועצמאב ודלווי םידליה הבש הרבחב תויחל הצרי אל לרביל ףאש אוה רורב
תודסומב ,םהירוהמ קוחר ולדגישו ,םייתוכאלמ םיעצמאב ורחביש םינוערזו תויציב
.יתלחתה ןויוויש-יאל םלשומ ןורתפ ןיא ,ןכל .םייתכלממ ךוניח

דלי לכל חיטבהל אוה תושעל תבייחו הלוכי תינרדומ תילרביל הרבחש המ ,תאז םע
לכ ךרואל תישאר תילרביל הפיאש התיה וז .הלכשהו ,יאופר לופיט ,הנוכנ הנוזת
טעמכ ,תיתיישעתה הכפהמה ינפל ,רשאכ תירשפא התיה אל התמשגה ךא
,(א3) םינמזה
תומכב ותוא קפסל החילצה ישוקבו ןוזמ רוצייב הקוסע התיה הלוכ היסולכואה
קלח קר תוחתופמה תונידמב רשאכ ,םויה לבא .ישונאה ןימה לש תודרשיהל השורדה
לודגה בורהו ,שורדה ןוזמה לכ לש ותריצייב ברועמ הדובעה חוכ לש רתויב ןטק
שרפל ןיא ךא .ותושעל תבייחו הלוכי הרבחה ,םיינשמ םיכרצמ לש םתריצייב קסוע
,םדא ינב לש בר רפסמ םייק ,ונלזמל ."תונוטליש" וא "הנידמ" לש ןבומב "הרבח"
ללגב וא םירוהט םייטסיאורטלא םיעינממ םא בושח וניאש םישנו םירבג
םפסכו ,םצרמ ,םנמזמ תתל םיטוהל ,תימצע הכרעו דובכ ירחא שופיח לסרבינואה
,תירחסמ וא/ו תיתובדנתה ,תיטרפה המזויהש קפס לכ לעמ .תיבויח הרטמ לכל
הקספה תא האר) .תונוטלישהמ הליעי רתוי הרוצב םידליה יכרצב לפטל הלוכי
(.4 ףיעס ,I קרפב הנורחאה
ןכותל הרזח

:תורעה

,שורדש המל קר ועיגי םעה תואצוה הבש ,בטיה תרדוסמ היטרקומדב ,ןכא" (א3)
(6 ,V ,i ,םש ,.טנומ) ".דחא לכל היהי הזש בייח
ןכותל הרזח        הרזח

שפוח .4

הז קבאמ .םדאה תודלות לש םכרוא לכל םיעמשנ שפוח ןעמל דימתמ קבאמ לש םידה
,תיתדה הסיפתה ,תיטילופה היפוסוליפה תאש ,ך"נתה לש יזכרמה אשונה וניה
םרורחיש ירחאש ,םידבע לש םע לש הגאסה דעבמ םיגצומ ולש םיירסומה םיחקלהו
ןוטלש ןיב הזה תומיעה .קוחה ןוטלשל ןוצרמ םיענכנ ,םיישונאה םהינודא ידימ
ןכ ,םג אצמנ ,דובעישה רוקמ -- םדאה ןוטליש ןיבל ,שפוחה רוקמ -- קוחה
םילרבילה תועדה יגוה לש הבשחמב ןכו ,תיסאלקה תינווייה היפוסוליפב
אלו ,קוחה ןוטלש תחת קר ירשפא שפוחה לש ומויקש םימיכסמ םלוכ .םיינרדומה
,םש ,וטסירא) "הנובתהו לאה ןוטלש"כ ,וטסיראו ך"נתה תובקעב ,ותונכל םיססהמ
.(XVI ,III

הלא םג ומכ ,שפוחה יבהוא ."תודמעמ תמחלמ" םלועל היה אל תורח ןעמל קבאמה
דימת ויה ,תולת יסחי י"ע קנעומה ,ינוימידה וא ישממה ,ןוחטיבה תא ופידעהש
תיגולויב רושק ,הערפ תחפשמ לש ץמואמה ןבה ,השמ .הרבחה תודמעמ לכב םיחכונ
םינורחאהו .םידבעושמה ויחא תא ררחיש ,תטלושה הטילאהמ קלח תישיא ךא ,םידבעל
לש "רשבה ריס"ל ,שפוחה יישק חכונ ,ועגעגתה רשאכ ודגנ ודרמתהש הלא ויה
הד זיקרמהו ייקסטנומ הד ןורבה ןוגכ ,הלוצאה ינב .(ג:זט ,תומש) םירצמ
ותמו ומחל םינבלו ,הקירמאו הפוריאב תוילרבילה תוכפהמה שארב ודמע ,טייאפל
ירחא םתפידרבש ,הלא םייפוריא םיירפכ ויהו .םישוכה תודבע לוטיב ןעמל
.םילדואיפה םהינודאל םתמדאו םתורח ןוצרמ ורסמ ,ןוחטיב

עשוהי לש ותוממ ,םינש תואמ יתש בורקב לש הפוקת ךשמבו ,יכ"נתה רואיתל םאתהב
לש םתגהנה תחת ויח לארשי יטבש ,לארשי לש ןושארה וכלמכ לואש לש ותכלמהל דעו
קדצ תונקהל היה םיטפושה לש ישארה דיקפתה ."לארשי ינקז" תצעומ לשו םיטפוש
ך"נתה .רבדמב הדידנ תונש םיעברא ךרואל השמ י"ע ובתכוהש הרותה יקוחל םאתהב
רשיה שיא לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב" :ומצעל רזוחה טפשמב וז הפוקת ראתמ
םדא ינבש רחאמ ,היכרנא לש בצמ הז היה אל .(הכ:אכ ,םיטפוש) "השעי ויניעב
םיקוח תכרעמ י"ע וכרדוה םהש רחאמו ;ערו בוט ןיב ןיחבהל םילגוסמ םניה
יתש ינפל השמ ידימ ןוצרמ ולביק םהיתובא תובאש ,תנבומו ,תמצמוצמ ,העובק
תכלממכ ראתמ ך"נתהש ילרבילה םולחה לש הנמיהמ המשגה ,ךפיהל ,היה הז .תואמ
(ז:ח ,א לאומש) "םהילע ךולממ וסאמ יתא יכ וסאמ ךתא אל יכ .." :םיהולא
ךילמהל ןורחאהמ ושקיב לארשי ינקז רשאכ לאומשל םיהולא לש ותבושת התיה
.ךלמ םהילע

ינקזל לאומש לש החכותב רבכ עיפומ יטילופה רטשמהו שפוחה תדימ ןיב רשקה
אשונה .(4 ףיעס ,I קרפב טטוצ ,ח ,א לאומש) הריפסה ינפל 11-ה האמב לארשי
רחא הנש םייפלא ייקסטנומבו ,הריפסה ינפל 4-ה האמב וטסירא י"ע ןכ םג רקחנ
תואמ לש ירוטסיהה ןויסינה תא וללכש ,ייקסטנומו וטסירא לש םהירקחמ .ךכ
רטשמה לש ילמרופה סיסבה היהי רשא היהיש תפתושמה םתנקסמ ידיל ואיבה ,םירטשמ
ןוטליש תחת קר םייקתהל לוכי שפוח -- היטרקומד וא היטרקוטסירא ,הכולמ --
.(א4) םדאה ןוטליש תחת אל םלועלו ,קוחה

םיעבקנה ןוטלשה תודסומש הניה ,םדאה ןוטלשל דגונמכ ,קוחה ןוטלש לש ותועמשמ
קוחהש המל םילבגומ תויהל םיבייח ,םדא ינב י"ע חרכהב םילעפומ ךא ,קוחה י"ע
יתרשמכ קרו ךא לועפל םיבייח םיישונאה םהיליעפמו ,םתבוחו םתוירחאכ רידגמ
םתבוחו םתוירחא םוחת תא תוטרופמ רידגהל קוחה לש ודיקפת וניא ךא .(ב4) קוחה
לש שפוחהו תויוכזה תחטבהל תיחרכהה הדימב ותוא ליבגהל קר ,אלא ,םיחרזאה לש
םיישפוח םניה םדא ינב ,תונוטלשה תמועלש ,הדבועהמ עבונ לדבהה .םירחאה
,םתוא םיליבגמה רסומה ירוסיא לעו םהיתובוח לע םיעדומו ,םעביטמ םייארחאו
םיחרזאהש ןאכמ .םנוצר תושעל רשאמ םתבוח יולימל רתוי םהל שורד שפוחהו
שרוד קוחה ןוטלשש ןמזב .תונוטלשה רשאמ לבגומ רתוי הברה ןבומב קוחל םיפופכ
םיחרזאה ,םהידיב דיקפמ קוחהש םיטרופמה םידיקפתל םילבגומ ויהי תונוטלשהש
.(ג4) שרופמב רסוא וניא קוחהש רבד לכ תושעל םיישפוח
ןכותל הרזח

:תורעה

(IV ,IV ,םש ,וטסירא) "לכה לעמ תויהל בייח קוחה" (א4)

,דבלב הנובתהו לאה לש ןוטלש עיצמש ימ ומכ וניה ,קוחה ןוטלש עיצמש ימ ,ןכל"
הייח הניה הקושתהש רחאמ ;יתייח דוסי ףיסומ אוה םדאה ןוטלש עיצמש ימ לבא
ינבמ םיבוטה םה רשאכ וליפא ,םיטילשה לש םלכש תא התיחשמ הוואתהו ,תיארפ
(XVI ,III ,םש ,וטסירא) ".הקושתמ תעפשומ הניאש הנובת וניה קוחה .םדאה

ךלמ ךילמיש ונממ ושקיב לארשי ינקז רשאכ לאומשל םיהולא לש הבושתה םע הוושה
ךולממ וסאמ יתא יכ וסאמ ךתא אל יכ ... לאומש לא הוהי רמאיו" :םהילע
ןיריבעמ הרות לוע וילע לבקמה לכ" :תובא יקרפ םעו .(ז:ח ,א לאומש) ".םהילע
(הריפסל 2 האמ) (5 ,III ,םש) ".תוכלמ לוע ונממ
הרזח

וליפא ,ןורקע ותוא יפל .םדא ןב לכ לש הזל ףידע ,ןעטנ ,קוחה ןוטלשו" (ב4)
םירמוש קר תויהל םיבייח םה ,ןוטלשב רתוי םיבוט םניה םימייוסמ םדא ינב םא
(XVI ,III ,םש ,וטסירא) ".קוחה לש םיתרשמו
הרזח

י"ע תולהונמ תורבחב ... השרמ קוחהש המ לכ תושעל תוכזה וניה שפוח" (ג4)
תויהל אלו ,תושעל םיבייח ונחנאש המ תושעל תוכמסה קר תויהל לוכי שפוח ,קוחה
(3 ,XI ,i ,םש ,ייקסטנומ) ".תושעל םיבייח אל ונחנאש המ תושעל םיצלאנ
ןכותל הרזח        הרזח

ןוטלשה ידיקפת תלבגה .5

הרוצב רידגתש הקוח השורד קוחה ןוטלש לש ומויקלש עמתשמ םדוקה ףיעסהמ
.חרזאה תויוכז הליבגמ אל הרוצבו ,ןוטלשה תובוחו ידיקפת הליבגמו תטרופמ
ןמזב ,תושרופמ הרידגמ הקוחהש הלא קר םניה ןוטלשה תובוחו ידיקפת ,רמולכ
אלה הלא תא לולשל ילבמ ,הב תועיפומה הלא תא השיגדמ חרזאה תויוכז תמישרש
םתלוכיל רבעמו לעמש הלאל םצמטצהל םיבייח תונוטלשה ידיקפת .(א5) הב תולולכ
םיאנתה םע תונתשהל םילוכי םהש ןאכמ .(ב5) םמצעב םעצבל םיחרזאה לש
אל תונידמבש אוה ירשפא .תיגולונכטהו תילכלכה תוחתפתההו םייפרגואיגה
לכל תידוסי הארוה תחטבהו םימייוסמ םישיבכ תלילס םידממ תובחרו תוחתופמ
תומוקמבש ןמזב ,תונוטלשה י"ע ,ןתומלשב וא תיקלח ,עצבתהל תוכירצ םידליה
.תיטרפה המזויה י"ע תושעהל תובייחו תולוכי ,םירחא

תוברעתה לכ ץוחמ ראשהל תינורקע םיבייחש םימייוסמ םימוחת םימייק ,תאז לכב
,הבשחמ םע רושקה לכו עדמ ,(תרדושמ וא הבותכ) תונותע ,תד :ןוגכ ,תיתלשממ
תונותעהו ךוניחה לע הטילשה .םיחרזאה לש םייטרפה םייחהו ,(ג5) ךוניח ,הנומא
םליבשב םיווהמ םה .םיירטילטוטה םירטשמה לש תישאר הפיאש דימת התיה
תגהנהלו םהלש תיגולואידיאה תינבתל םאתהב םיחרזאה בוציעל םיישארה םירישכמה
םהבש ,םילרבילה םירטשמב .םתטילש תחטבהל השורדה "תינויערה תויביטקלוקה"
יטרפה םניינע תויהל בייח ךוניחה ,םייק וניא "תינויער תויביטקלוק" גשומה
.(5d) תרושקת יעצמאבו וב העיגנ לכמ ענמיהל תונוטלשה לעו ,םירוהה לש

םיירטילטוטה םירטשמהש ךוניחו הארוה םיגשומה ןיב תושעיהל תבייח הרורב הנחבה
הארוהה תרטמ .ינשל דחא םידגונמ אלא םינוש קר אל םה .(5e) םלבלבל םיבהוא
תחקלו תימצע הבשחמל םידימלתה תא ורישכיש תוינכט תועידיו תודבוע קפסל איה
יתלבו תיביטקיבוא תויהל תבייח הארוהה ,ןכל .ונממ תונהיהבו רוצייב קלח
םאתהב םיריעצה תא בצעל ףאוש ךוניחה ,הארוהל טלחומ דוגינב .העביטמ תדחושמ
רמאנ רבכש יפכ .יביטקיבוא תויהל ,לוכי וניאו ,וניאש ןאכמו ,םייוסמ לדומל
הלכשהל דחא לכל תושיגנ שרוד "ןויוויש" לש ילרבילה ןורקעה ,םדוק ףיעסב
הלכשההש ףידעש ףא לע ,ןכל .תיעבטה ותלוכי לש תילמיסקמה החותיפל המיאתמה
הדימב תלבסנ הניה תיתלשממ המילשמ תוברעתה ,תיטרפה המזויה י"ע תקפוסמ היהת
ענמת הלשממהש יאנתבו ,היוארה תונמדזהה תא דלי לכל החטבהל השורד איהש
.םייכוניח םיטנמלא הב בברעלמ
ןכותל הרזח

:תורעה

.הבותכ הקוח רסח ילרביל רטשמ לש ןפוד אצוי הרקמ הגיצמ תדחואמה הכלממה (א5)
םאיליו לש ונמזב ,הירוטסהה לש רחשב םיליחתמ יטירבה םזילרבילה לש וישרוש
"אטרק הנגמ"ב דבכנ יוטיב ול היה .הז ינפל וליפא וא ,(1027--87) שבוכה
ךמסמ היה הז .1215 תנשב הילגנאמ ןהו'ג לע ופכ םיילגנאה םירמכהו םינורבהש
האמב .ויניתנ לש דוסיה תויוכז תא עבקו ךלמה לש ויתויוכמס תא ליבגהש יתקוח
קזיח ,לוומורק רבילוא לש ותגהנהב ,I סלר'צ דגנ טנמלרפה דרמ ,17-ה
הכפהמה" ,תיתפרצהו תינקירמאה תוכפהמה ינפל תחא האמו .יטירבה םזילרבילה
,II ירמו III םאיליוו ,יתכלממה גוזב II סמיי'ג תא הפילחה 1688-ב "תללוהמה
לש ותמכסהבו קוחל םאתהב ךולמל ומיכסהו ,"תויוכזה תליגמ" תא ולביקש
,םעהו הלוצאה ,הכולמה ןיב תוחוכה ןזאמו ,ולש הכוראה הירוטסהה .טנמלרפה
הקוח לע רשאמ תרוסמה לע רתוי ססובמ ילרביל רטשמ לש ותוחתפתה תא ורשפיא
.הבותכ
הרזח

המו ;ותלוכיבש המ לכ ומצעב להנל בייח ,הנוילעה תוכמסה ובש ,םעה" (ב5)
(2 ,II ,i ,םש ,.סטנומ) ".וירש י"ע תושעיהל בייח ותלוכיל רבעמש
הרזח

,ונייהד ,הנורחאה הירוגטקל ךייש ךוניחש ,אוה רורבש ינבשוח ..." (ג5)
לש םיינושאר תונורקעב הסמ") "ברעתהל תוכזה תויוכמסל ןיא םהבש םירבדל
ילטסיירפ ףסוי (1771)".יתדהו יחרזאה ,יטילופה שפוחה לש ועביטו ןוטלשה
,ןצמחה הלגמ ,רמוכ ,תועד הגוה ,יטירב ןעדמ .(Joseph Priestley 1733-1804)
.ינרדומה םזילרבילה לש ידסיימה דחאו

החוטבה ךרדה לבא"... "ךוניחה לש אלמה וחוכ שורד ינקילבופרה ןוטלשב אקווד "
(5 ,II ,i ,םש ,ייקסטומ} "םירוהה תמגוד איה םידליל ותוא ליחנהל רתויב
הרזח

-- םיידוהיה םידליה ליבשב םירתומ ךוניח ימרז השולש קר םנשי לארשיב (ד5)
ןמזב ,םייתלשממ םניה םינושארה ינש ."יאמצע"הו יתד יתכלממה ,יתכלממה
תויברעה תונידמה ידוהי לש םרז רשאכ ,םישימחה תונשב .םידרחל ךייש ישילשהש
םישנאכ םתוא האר ןוירוג-ןב לש ותגהנהב ירטילטוטה ןוטלשה ,לארשיל עיגה
תיברעמה תוברתל םתוא םיאתיש שדחמ ךוניח רובעל םיכירצש םייביטימירפו םייתד
התיה םהירוה תוברתל וזבש םירומ י"ע הלא םידלי לש םכוניחל .תינוליחהו
.םהיתוחפשמ לע תינסרה העפשה

םיילילפ םיקית 76 ןורחאה ןמזב החתפ הרטשמה .בוט רתוי הברה וניא םויה בצמה
.(1977 ,יאמב 11 "ץראה") םהידליל יטרפ רפס תיב םיקהל וזיעהש םירוה דגנ
תונויכיז י"ע לקוה תמייוסמ הדימבש ,יתלשממ לופונומ םניה היזיוולטו וידר
היזיוולט לש תויטסילופונומ תורבחל ,םירומח םיליבגמ םיאנתב תויתלשממ
הלשממה י"ע ןורחאה ןמזל דע תטלשנ הלכלכב םייולת ויהש ,םינותעה םג .םילבכב
.לאמשה לש היארה תדוקנ תא קר םיאטבמ ,תורדתסההו
הרזח

קר לבא ;םיצע (בצעל) ךנחל רשפא ... הארוה םע ךוניח ולבליב םה ךא" (ה5)
.(1852) (XIII ,םש ,ידרבלא) ".דמלל רשפא םיילאנויצר םירוצי
ןכותל הרזח        הרזח


תויוכמס תדרפה .6

,םיבשותה שפוח תחטבהל רתוי תובושח ןניה תויוכמסה לש הימונוטואהו הדרפהה
תויטרקומדב רבכ .(6a) יטרקומד וא יטרקוטסירא ,ינכולמ רטשמה ותויה רשאמ
שמשל םיכישממ ןהיתודסומו ,ההובג תוחתפתה תגרדל הז ןורקע עיגה תוינווייה
,םידרפנ ,םיעובק תודסומ השולש תוחפל .תוינרדומ תוילרביל תוקוחל לדומ
תקיקח לע םידקפומ תויהל םיבייח -- עצבמהו ,יטפשמה ,קקוחמה -- םייאמצעו
,תיתקוחה תרצעה ,ינמז יעיבר דסומ ףסונבו .המאתהב ,םתלעפהו ,םשוריפ ,םיקוחה
.הקוחה לש הנוקיתו התעיבק לע יארחאה תויהל בייח

לש םידיקפתהו הנבמה תעיבק איה הנושארה :תוידוסי תורטמ יתש תאלממ הקוחה
תויוכזה תא ,םליבגהל ילבמ ,טרפל איה הינשהו .םיעובקה םיינוטלשה תודסומה
.תונוטלשה לש םתלועפ םוחת תא םצמצלו ליבגהל ךכ ךותו ,םיבשותה לש תויסיסבה
התיה תועובקה תויוכמסה שולשמ תחא ידיב הקוחה לש הנוקית וא החוסינ תדקפה
תאו ,המצע לש תולובגו םידיקפתה תא תונשלו עובקל לבגומ יתלב חוכ הל תנתונ
תא תונשלו עובקל הידיב תנתונ התיה ףסונבו .הידיב ןותנ היה םיבשותה שפוח
ןאכמ .ןהילע טולשל הל תרשפאמו תורחאה תויוכמסה יתש לש ןהיתולובגו ןדיקפת
הדרפהה תא חיטבהל ידכ ,תיתקוחה תרצעה ,ינמז יעיבר דסומ לש יחרכהה ךרוצה
לשו קוחה ןוטלש לש ירקעה סיסבה תא תווהמה ,תועובקה תויוכמסה לש ןתואמצעו
תדעוימה ,תיתקוחה תרצעה ירבח תא תריחבל םינוירטירקה ,ןכ לע רתי .שפוחה
,תקקוחמה תוכמסה ירבח תא תריחבל הלאמ םינוש ,רזפתהלו ימעפ-דח דיקפת אלמל
םיעצומה םינוקיתה לע וא הקוחה לע ירוביצ ןויד ירחא תושעהל תבייח םתריחבו
.הל

רכינ קלח םיעצבמ םייתובדנתה וא םיירחסמ םינוגראו םיבשות ,םילרבילה םירטשמב
תויוכמסל ףסונב ,ןכל .םיירטילטוטה םירטשמב םיאלממ תונוטלשהש םידיקפתהמ
שפוח לע ןתעפשהש תויחרזא תויוכמס ףוסניא תומייק ,הלעמל תוראותמה תוינוטלשה
הלאה תויחרזאה תויוכמסה .תוינוטלשה תויוכמסה לש וזמ התוחפ הניא םיבשותה
,תוגלפמ ,םייעוצקמ םידוגיא ,תויסנכ ,תונותע ,רחסמ ,הישעת ,םיקיסעמ :תוללוכ
,תולבגומ ,תויאמצע תויהל תובייח הלא תויוכמס םג .'וכו ,ךוניחו הלכשה תודסומ
םיבייח קסעומו קיסעמ ןיב םיסחיה :לשמל .טרפה שפוח תא חיטבהל ידכ תודרפנו
לש םתסנכה .לבקתה דבועה הליבשבש הדובעה לש ןוכנה עוציבל םילבגומ תויהל
םייטנוולר םניאש והשלכ רחא גוסמ וא ,םיירסומ ,םייתד ,םייטילופ םיטנמלא
םידוגיא ןיב תטלחומ הדרפה .דבועה שפוחב עגפת ,הדובעה לש ןוכנה עוציבל
.םידבועה לש יטילופה שפוחל תינויח הניה תויטילופ תוגלפמ ןיבל םייעוצקמ
תויהל םיבייח הארוהו ךוניח .תישפוחה תורחתל תמרות רחסמו הישעת ןיב הדרפה
תא עונמל ידכ ,ןכ ומכ ,הנורחאה לש תויביטקייבואה תא חיטבהל ידכ םידרפנ
וא יוצר אל ךוניח םע דחי היוצר הלכשהל םיכסהל הרירבה לומ םירוהה לש םתדמעה
.'וכו ,םהינש לע רתוול

לש ןורקע תא םילבקמה ,לארשי לש הז ומכ ,םירטשמב תרפומ תויוכמסה תדרפה
היסור ילעופ תגלפמ לש גוליפה תא םרגש ,הז ןורקע .(ב6) "תיתגלפמ תעמשמ"
םייתלשממ םידיקפת אלמל םירחבנה הגלפמה ירבחש סרוג ,םיקיבשממו םיקיבשלובל
םניא םה ,רמולכ .הגלפמה לש יזכרמה דעוה לש תוארוהל תופיפכב לועפל םיבייח
הגלפמה יגיצנכ ,אלא ,ול םתונמאנב םיבייוחמו םעה יגיצנכ םדיקפת םיאלממ
בורה תגלפמ לש יזכרמה דעווה תא ךפוה ,ןינל לש ,הז ןורקע .הל םינמאנו
תא ךפוהו ,תודרפנ הרואכל ןוטלשה תויוכמס לכ לע תטלושה הנוילעה תוכמסל
.סותימל הדרפהה
ןכותל הרזח

:תורעה

שפוח תוחפ ונשי ,תודחואמ תויוכמסה שולש ןהבש ,תויקלטיאה תוקילבופרב" (א6)
ותואב תודחואמ תעצבמהו תקקוחמה תוכמסה רשאכ" ... "ונלש הכולמב ונשיש הזמ
הניא תטפושה תוכמסה םא שפוח ןיא בוש" ... "שפוח תויהל לוכי אל ,ףוג וא םדא
הטילשל םיפושח ויהי םיחרזאה לש שפוחהו םייחה ... תעצבמהמו תקקוחמהמ תדרפנ
.(6 ,XI ,i ,םש ,ייקסטנומ) "קקוחמה םג היהי טפושהו תויה ;תיתורירש
הרזח

(Vladimir Ilich Lenin (1870-1924) ןינל .י .ו) (1902) "תושעל שי המ" (ב6)
ןכותל הרזח
       הרזח

תקקוחמה תוכמסה .7

,תויהל בייח קוח .הייפכמ רשאמ עונכשו לגרהמ רתוי עובנל ךירצ קוחה דוביכ
י"ע תיפכנה הטלחה רשאמ הרשפו ,תידדה הנבה ,בוט ןוצרמ האצותה רתוי ,ןכל
םידחוימה םיכרצב תובשחתה ךות ,ודוביעב ףתתשהל םיבייח הרבחה ירזגמ לכ .בורה
לע רובגל םיטועימה לש םיימיטיגלה םיכרצהו תויוכזה לע ,ונייהד ,םלוכ לש
.(7a) דיחי טילש לש תונדורהמ ץירע תוחפ אל תויהל לוכיש ,בורה לש טלחומה ןוטלשה
תוכמסה ,םיקוחה לש םחוסינב הרבחה ירזגמ לכ לש הבחר תופתתשה רשפאל ידכ
.םיגיצנ לש בר רפסממ תבכרומ תויהל תבייח תקקוחמה

ןטק יכהה תויהל בייח םיקוחה רפסמ ,טרפה שפוח לש הלבגה הווהמ קוח לכו רחאמ
.יחרכה אל קוח לש הקיקחל דימת הפידע הייחד לבוסש קוח לש תורדעיההו ,ירשפאה
רובעל הלולע ,םיקוחה לש רידת יוניש וא/ו ,ידמ הלודג םיקוח לש תומכ ,ףסונב
היהי אלשו ,הנווכב אלש תורבע עוציבל איבהלו ,יוצמה חרזאה לש הטילק רשוכ לע
םיקוחה לש םייוניש תאו ,םישדח םיקוח לש םתקיקח תאש ,ןאכמ .ןשינעהל קדצומ
.(ב7) תויולת יתלב תואכרע רפסמ י"ע םירשואמ תויהל םיבייח ,םימייקה

יתלב םיתב ינש י"ע רשואי קוח לכש ,ללכ ךרדב ,תועבוק תוילרבילה תוקוחה
קוחהש ירחא .ףקותב ותסינכ ינפל תעצבמה תוכמסה י"עו טנמלרפה לש םייולת
ותוא תוחדל וא רשאל לוכיש ,ינשה תיבל רבוע אוה ,ןושארה תיבה י"ע רשואמ
,טנמלרפה יתב ינש י"ע רשואמ קוחהש ירחא .שדוחמ ןוידל ןושארה תיבל וריזחהלו
.תעצבמה תוכמסה י"ע (וטו) טנמלרפל רזחומ וא רשואמ תויהל ןיידע בייח אוה
ירחא .(ג7) םיתבה ינשב דחוימ בור שורד תעצבמה תוכמסה לש וטו לע רבגתהל ידכ
אוה םא ןוילעה טפשמה תיב י"ע לטובמ תויהל קוחה לוכי ןיידע ,תימשרה ותזרכה
תויוכמס י"ע הזה יבלש-תעבראה רושיאהו ןוידה ךילהתל דוגינב .הקוחה תא רתוס
קר וניה ,ילארשי טנמלרפ יתיב-דחו לוכי-לכה ,תויולת יתלבו תודרפנ תוינוטלש
י"ע םינקותמ וא םילטובמ תויהל םילוכיו ועבקנש ,דוסי יקוח י"ע לבגומ
.ומצע טנמלרפה

-- רחא ילרביל ןורקעל ןכ םג הנוע יתיב-וד טנמלרפב ךרוצה תוינגורטהה תורבחב
תדחואמה הכלממב םידרולה תיב לש הרקמה והז .םיטועימה לע בורה תוטלתשה תעינמ
,תויביטרדפ תונידמ הברה דועב ,ןכ ומכ ,הקירמא לש תירבה תוצראב טאנסה לשו
.םיטועימל ףסונ לקשמ תתל דעוימ ,הובגה וא ,ינשה תיבה םהבש

הלוצאב הרבחה לש הגוליפל הבושת ןתונ יתיב-ודה טנמלרפה תדחואמה הכלממב
גוליפה לש ותלבק .ליחתה היצזילרבילה ךילהת רשאכ התוא הנייפיאש ,םעה יטושפו
ויתויוכז דביא םידרולה תיב ובש יתגרדהה ךילהתה תא הרשפיא תמייק הדבועכ הזה
.ושטשטיהו וכלה םייתרבחה םילדבההש הדימב

תוחפ תונידמל יוציפ שמיש יתיב-ודה טנמלרפה ,תובר תויביטרדפ תונידמב
וליא ,תוסלכואמ רתויה י"ע תטלשנ תויהל תילאיצנטופה הנכסה לומ תוסלכואמ
לכש ןמזב ,וזה הרטמל ."דחא לוק ,דחא םדא" לש ןורקע לע ססובמ רטשמה היה
םיגיצנה רפסמ ,התייסולכוא לדוגל יסחי םיגיצנ רפסמ ךומנה תיבל תחלוש הנידמ
,אמגודל אצוי ןאכמ .היבשות רפסמל רשק ילב ,הווש ןוילעה תיבב ןהמ תחא לכ לש
לש םלקשמל ךרעב הווש וסנקרא בשות לכ לש ולקשמ ב"הראב טאנסל תוריחבבש
.הינרופילק יבשות רשע השמח

לש תודוסי השולש לע הנוע ,םייטרקומד תונורקע לש וזה הרואכל הטובה הרפהה
ןחבנ יתלב טירפ וא רפסמ קר וניא םדאהש ,ןושאר :תילרבילה היפוסוליפה
תחיקל ךות ,ותבכרומב לקשנ תויהל בייח ןייניעהש ,ןאכמו ,(ד7) םירחאהמ
וניא בורה ןוטלשש ,ינש .תיתד וא תימואל ,תיתרבח הצובקל תוכיישה תא ןובשחב
םיאתהל בייח קוחה ,ישילש .(ה7) דיחי רוטטקיד לש הז לש אכדמ תוחפ חרכהב
,ןכל .השדח תואיצמ רוציל לגוסמ תויהל רמייתהל אלו ,תמייקה תואיצמל ומצע תא
(ב1) הרעה האר) .התקוח תעיבקב הרבחה לש ינגורטהה הנבמהמ םלעתהל רשפא יא
(.הז קרפ לש I ףיעסב

רטשמ םע ,ונייהד ,לטנניטנוק-וריא ןונגיסב תיתומכה ,תירטנמלרפה היטרקומדב
םבצמ ,לארשי לש הקוח תרסחו ,דחא-לוק-דחא-םדא לש ןורקע לע ססובמ ילרוטקלא
תושק םילפומ םיידוהי-אלה םיטועימה ,דחא דצמ .ילסקודרפ וניה םיטועימה לש
םירושק םיאשונב העירכמ העפשה יברעה טועימל ,ינש דצמ ;ידוהיה בורה י"ע הערל
.תונכשה תויברעה תונידמה םע המחלמ לש בצמב אצמנה ידוהיה בורה לש ןוחטבל
תיתומכה היטרקומדה תפלחהל חרכהב ליבוי תילארשיה הרבחה לש תוינגומוה רסוחה
לכ לש םהיכרצו תוימיטיגלה םהיתויוכז חיטביש ילרביל רתוי רטשמב תיחכונה
טוקנל ךרוצ היהי .( "Democracy in a Heterogeneous Society" האר) הירזגמ
דחי ,ידוהיה בורה לש חוכה לומ םיטועימה לש תויוכזה תחטבהל םידעצב התקוחב
ןכתי .םידוהיה תא תונכסמה תוינוחטב תוערכהב ףתתשהלמ םיברעה לש תוענמיה םע
םיכרצב תובשחתה ךות ,תויטרקומד תומרונ לש הלאה הרואכל תורפהה אקוודש
,םיביצי יכהה םילרבילה םירטשמה לש דוסה ןניה ,םירוטקסה לכ לש םיימיטיגלה
.(ו7) ינקירמאהו יטירבה ןוגכ

ןמזב ,םיקוחה תקיקח וניה טנמלרפה לש יפיצפסה ודיקפת ,םילרבילה םירטשמב
רשאכ תעצבמה תושרה תא חידמו ,וכותמ הנממ םג אוה תוירטנמלרפה תויטרקומדבש
םיירטנמלרפה םירטשמה ןוגכ ,הלא םירטשמבש םרוג הז .ויניעב הניח הגפ
תושרה תא תכפוה הילע תקקוחמה תושרה לש הקודהה הטילשה ,םילטנניטנוק-וריאה
לש וז הרפה .תיאמצעו תדרפנ תוכמס רשאמ רתוי ,תקקוחמה לש עורזל תעצבמה
התויהב דחוימב ,ןוסא תורה תואצות הירחא הררג הלעמב ןושאר ילרביל ןורקע
םתיילעל תיטרקומד ךרדכ ושמשש םיינויצילאוק םירטשמ םע תבלושמ ללכ ךרדב
לש עובקה וקוסיע ,ףסונב .(ז7) םזישפהו ,םזיצאנה ,םזיסקרמה לש ןוטלשל
,םיקקוחמה ןיב םייטילופה םידוגינה תא ףירחמ ,םייתקיקח אל םיניינעב טנמלרפה
.ירקיעה םדיקפתל השורדה הבשקהו גולאיד לש חורל דוגינב

ןכותל הרזח

:תורעה

,םיכסמ .קוח בשחיהל ךירצ םיחרזאה בור י"ע טלחוהש המ לכש םירמוא םה" (א7)
.(III ,VI ,םש ,וטסירא) ".תמייוסמ תוגייתסה ילב אל ךא
הרזח

הניה יונישהמ תלעותה רשאכו ,עורג לגרה וניה םיקוחה תא תולקב תונשל" (ב7)
םיחרזאה ;םיטילשה לשו םיקקוחמה לש תויועט םהש ומכ ריאשהל בוט רתוי ,הנטק
םע האוושהה .תויצ-יא לש לגרההמ ודיספי םהש ומכ יונישהמ הברה וחיוורי אל
םתלוכיב ןיא .תונמאב יונישמ טלחהב הנוש קוחב יוניש ;העטומ הניה תויונמאה
תונוכנהש ךכ ,ןמזה ךרואל קר רצונה ,לגרה י"ע אלא ,תויצ גישהל םיקוחה לש
.(VIII ,II ,םש ,וטסירא) ".קוחה חוכ תא שילחמ שדחב ןשי קוח ףילחהל
הרזח

י"ע ינש תא דחא םיקדוב םה ,םיתב ינשמ בכרומ וניה קקוחמה ףוגה רשאכ" (ג7)
תוכזב הקיקחב ףתתשהל תבייח ... תעצבמה תוכמסה" ... ".תוחדל תידדהה תוכזה
.(6 ,XI ,i ,םש ,ייקסטנומ) ".תוחדל
הרזח

םירובד לש הבשומ וא םילמנ-לת ןיא ,שפוחה יבהוא לכ ליבשב ומכ ,יליבשב" (ד7)
,טרפה תוישיא תא דבעשמה ,יטסיביטקלוק רטשמ .תושונאל המגוד שמשל םילוכי
'קסניטוב'ז לש ומואנמ) ".היטרקוטוא וא םזילדואיפ לש רטשמ לע ףידע וניא
האצוה ,33 'ע ,ץכ לאומש תאמ יקסניטוב'ז באז לש היפרגויב .וב'ז - (1901)
.(1993 ריבד רואל
הרזח

(IV ,IV ,םש ,וטסירא) "ןדורה לש תודוקפל םימאות "סומד"ה לש םיווצה" (ה7)
הרזח

תא תונמל תוכזה היהת תקקוחמה תוכמסלש ,ינשה דצהמ ,ןוכנ ונניא לבא" (ו7)
(6 ,XI ,i ,םש ,ייקסטנומ) "תעצבמה תוכמסה

ידמ רתוי תויהל תולוכי ןניא וזה ךרדב הינשה תא תחא תודילומש תויוכמס יתש"
(9 קרפ ,םש ,ידרבלא) "תויאמצע
הרזח

ןכל" ... "תויטרקומדה תא םיסרוה םייטרקומד םיארנש םיגהנמ הברהש ללגב" (ז7)
תא תוסרוה וזיאו תוליצמ תויטרקומד תונקת וזיא תעדל םיבייח יאנידמהו קקוחמה
(IX ,V ,םש ,וטסירא) ".היטרקומדה
ןכותל הרזח        הרזח

תעצבמה תוכמסה .8

הניא איה תקקוחמה עורזל דוגינב .קוחה תא םשייל אוה תעצבמה עורזה לש הדיקפת
אלא ,םיגצוימ תויהל םיבייח הבשחמה ימרז לכ םהבש םייפוסוליפ םינוידל םורופ
םיבצמו תוביסנב לבקתהל תובייחש תופוחד םימעפלו תוישעמ תוטלחה לע תיארחאה
,לדגו ךלוה וירבח רפסמש לככ דרוי תויארחאה שגר ,יביטקלוק ףוג לכב .םינתשמ
.תויביטקלוקה תוטלחהה לע תישיא יארחא ומצע תא שיגרמ וניא דחא ףאו תויה
ויה אלשו ,תוצובק י"ע םיעצבתמה םיירזכאהו םימילאה םישעמה לש הביסה וז
,תומרה לכב הנוכנ וז הדבוע .דבל הצובקה ירבחמ דחא ףא י"ע םלועל םיעצבתמ
היהת תעצבמה תוכמסהש ףידעש ,ןאכמ .הלשממה ירש טניבקל דעו םירגבתמ תויפונכמ
.(א8) םינושה םימוחתב םיחמומ םירזוע םע ץעייתהל וילעש ,דחא םדא ידיב הנותנ

ףאשו ,תדרפנ הריחב תושרוד ןתואמצעו תעצבמהו תקקוחמה תויוכמסה ןיב הדרפהה
תוידוסיה תושירדה .(ב8) טנמלרפב רבח היהי אל תעצבמה עורזב דיקפת יאלמממ דחא
םניה םירשה םהב :םיירטנמלרפ םיינויצילאוק םירטשמב הטוב הרוצב תורפומ הלאה
יתשב םירבח םניהו ,הלשממה תוטלחהה לע תויארחאב יביטקלוק ןפואב םיפתוש
רואל רשאמ רתוי תילרוטקלאה םתעפשה ךמס לע םירחבנ םה ,ףסונבו .תויוכמסה
.םינושה םימוחתב םהיתועידי
ןכותל הרזח

:תורעה

תינוטלשה עורזהש רחאמ ,דחא םדא ןב ידיב תויהל תבייח תעצבמה תוכמסה" (א8)
אל םג" ... ".םיבר י"ע רשאמ דחא י"ע בוט רתוי תלהונמ ,תוריהמ תבייחמה ,וזה
אוה הליבשבש ,ןוטלשה לש תעצבמה עורזה ליבשב רחבנ תויהל ךירצ גציימ ףוג
(6 ,XI ,i ,םש ,ייקסטנומ) ".. םיקוחה תקיקח ליבשב קר אלא ,םיאתמ וניא
הרזח

ורחבנש םישנא תצובקל רסמת תעצבמה תוכמסהש אלא ,דיחי טילש אל םא ךא" (ב8)
,תודחואמ ויהי תויוכמסה ינשש רחאמ ,שפוחה לש ףוסה היהי הז קקוחמה ףוגהמ
,םש ,ייקסטנומ) ".םהינשב קלח ,תויהל דימת ולכיו ,ויהי םימעפל םישנא םתואלו
.(6 ,XI ,i
ןכותל הרזח        הרזח

תטפושה תוכמסה .9

לש םתוכמסב ןכל .םייטרפ םירקמל רשקב םיקוחה תא שרפל וניה םיטפושה דיקפת
םתויהב .םיטילשה י"ע וא םיחרזאה י"ע רפוה קוחה יתמ טילחהל תיטופישה תכרעמה
תוכמסל םיפופכ ,השעמל הכלה ,םניה םלוכ ,קוחל םיפופכ ,םיטילשכ םיחרזא ,םלוכ
יבגל הנורחאה הלימהו ,םיחרזאה לש ןייניקהו ,םייחה ,שפוחה הידיבש ,תטפושה
תוקיחרמ ךכ לכ תויוכמס .תורחאה תויוכמסה יתש לש הטלחה לכ לש תוימיטיגלה
:ןהש ,רתויב תורומחה תולבגהה י"ע תונזואמ תויהל תובייח תכל

הרקמל רשקב קוחה תא שרפל םישקבתמ םה רשאכ קרו ךא לועפל םילוכי םיטפושה (א
.(א9) םה םתמזוימ אל םלועל ךא ,יטרפ

ול ןתינש שוריפהו םיקקוחמה לש םתנווכל םאתהב קוחה תא שרפל םיבייח םה (ב
,קוחל םאתהב רוסא המו רתומ המ תעדל םילוכי םניא םיחרזאה ,תרחא .רבעב
לוכי אל דחא ףאש אוה קדצ לש ידוסי ןורקע .ןווכתמב אלש וילע רובעל םילולעו
הטיפשהו תויה .העצוב הרואכל הרבעה רשאכ םייק היהש קוח סיסב לע אלא טפשיהל
הטוב הרפה הווהמ קוחה לש ינשדח שוריפ לכ ,ןודנה השעמה ירחא דימת תמייקתמ
.(ב9) הז ידוסי ןורקע לש

.םדא ינב םניה םיטפושהו ,ישונאה עבטהמ קלח הניה חוכו העפשה רתויל הפיאשה
לש םשוריפב םיוניש םישרוד םייתרבחה םיגהנימבו תומרונב םיונישהש הנעטה
לע ףא .לארשיו ב"הרא ללוכ ,םלועב םוקמ לכב םיטפושה לש םהיפב תעמשנ םיקוחה
ינפל םיזרכומ תויהל םיבייח םה ,קדצב םילעפומ ויהי םיונישהש ידכ ,ןכ יפ
לדבה ןיא ,ףסונו .הטיפש ןמזב אלו ,הקיקח ןמזב ,רמולכ ,עצוב ןודנה השעמהש
םיוניש םא ןכלו ,קוחה לש ושוריפבש הלא ןיבל וחוסינב םיוניש ןיב יתוהמ
תקקוחמה תוכמסה י"ע עצבתהל םיבייח םה ,םיקוחב םיוניש םישרוד םייתרבח
.םיטפושה י"ע אלו ,וזה הרטמל םעה י"ע הרחבנש

םהיתונורקעו םהיתושגר ,םהיתונומאל תושרהלמ ענמיהל םיבייח םיטפושה (ג
עונמל לגוסמ וניא דחא ףאש ,אוה רורב .םהלש ןידה יקספ לע עיפשהל םיישיאה
ל"נה יאנתהו ,ויתולועפו ויתובשחמ לע םייתרכה-תת םימרוג לש םתעפשה תא ירמגל
.אלמ ןפואב גשומ תויהל םלועל לוכי וניא

םהל הנעייסתש תוגהנתה תומרונ ץמאל םיבייחו םילוכי םיטפוש ,ןכ יפ לע ףא
םהיתוייטנ לש ןתעפשה תא תירשפאה הדימב םצםצלו ,םייביטיקייבוא תויהל
םע גהנתהל בייחש גולוקינגה לש הזל המוד םבצמ .םדיקפת יולימב תוישיאה
,םג ךכ .ןיטולחל ינימ רצי לוטנ אוה וליאכ ,ויתושגר תרתסה ךות ויתוחוקל
.ויניד יקסיפב עיפוהלמ םירוסא טפושה לש ויתושגרו ויתועד

םה ,םינפ-אושמ ילוטנ םתויהבו ,םרשויב םיחרזאה לש םנומא תא קזחל ידכ (ד
םייתד ,םייטילופ םינייניעב תויבמופה תוקולחמב ףתתשהלמ ענמהל םיבייח
.םירחאו

,תורחאה ןוטלישה תועורז יתשל דוגינבו ,תיטילופ תוליעפ לכמ םתוא קיחרהל ידכ
תא חיטבהל תנמ לעו .םעה י"ע םירחבנ תויהל םוקמב םינוממ ללכ ךרדב םיטפושה
לכ ךרואל םתרשמב םיקיזחמ םה ,םינוממ םתויה הדבועהמ עגפהל הלולעה ,םתואמצע
לש ןתרטמ .קוחה לע הרבעב םימשא םיאצמנ םא קר םיחדומ תויהל םילוכיו ,םייחה
הפלחהו םעה י"ע הריחב לש םייטרקומדה תונורקעהמ הלאה תוטובה תויטסה יתש
ךא .םיחרזאה שפוח תא חיטבהל הניה ,םיינוטליש םידיקפת יאלממ לש תירוזחמ
יונימ לש הרוצ הווהיש המ ,םהיתימע יונימב ףתתשהל םיטפושל רוסא ,הזל דוגינב
.תויטרקומדה תומרונה לש תקדצומ יתלבו תפסונ הרפהו ,ינוטלש דסומ לש ימצע
ןכותל הרזח

:תורעה

קרו ,םייטרפ םירקמ קר טופשל םיטפושה לעו ,לכה לעמ תויהל בייח קוחה" (א9)
(IV ,IV ,םש ,וטסירא) ".יתקוח רטשמ בשחהל לוכי הז
הרזח

;העובק תויהל תבייח הטיפשה ,םיעובק תויהל םיבייח אל טפשמ יתבש תורמל" (ב9)
לש תישיאה העדה היהתש הפיא .קוחה לש תואל תמלוה דימת היהת איהש וזכ הדימבו
,ךא" ... ".ןהיתובוח לש ןעביט קוידב תעדל ילבמ ,הרבחב ויחי םישנאה ,טפושה
םירוצי קר ,קוחה לש םילימה תא אטבמש הפה אלא םניא םיטפושה ,ונייצ רבכש יפכ
.(6 ,XI ,i ,םש ,ייקסטנומ) ".ותרמוח וא וחוכ תא ןתמל םילגוסמ אל ,םייביספ

"חיכוי וינזוא עמשמל-אלו טופשי ויניע הארמל-אלו הוהי תאריב וחירהו"
(ג:אי ,היעשי)
ןכותל הרזח        הרזח

תידדהה הרקבה .10

,הינשה לע תחא חקפל תובייח ןוטלשה תויוכמס ,תויאמצעו תודרפנ ןתויה ףא לע
.ןהידיקפתל עבק קוחהש תולובגה ךותב תוראשנ ןהש חיטבהל ידכ

םיליבגמש םיקוחה תקיקח י"ע תיטפשמה תאו תעצבמה תא תנסרמ תקקוחמה עורזה
.(א10) םדיקפת יולימב קוחה לע םירבוע םה םא םתחדהל תוכמסה י"עו ןתוא

םריזחהלו םיקוחה תא תוחדל התוכז י"ע תקקוחמה תא תנסרמ תעצבמה תוכמסה
תוכמסה לש וטו לע רבגתהל הלוכי תקקוחמה תוכמסה .שדוחמ ןוידל טנמלרפל
.(ב10) דחוימ בור י"ע קר תעצבמה

תוארוה רפמ אוה םא ,ותומלשב וא תיקלח ,קוח לטבל לוכי ןוילעה טפשמה תיב
שיגרמ םא ןוילעה טפשמה תיבל תונפל בשות לכ לש ותוכזב ,ףסונב .הקוחה
.תעצבמה עורזה לש השעמ וא הטלחה י"ע קדצב אלש עגפנ
ןכותל הרזח

:תורעה

י"ע וז ומכ ,תעצבמה עורזה י"ע תונסורמ תקקוחמה עורזה יתב ינש" (א10)
תא עובקל תוכזה תקקוחמה תוכמסל ןיא תישפוח הנידמבש ףא לע" ... "תקקוחמה
,ייקסטנומ) "םיעצבתמ היתוקוח םא קודבל םיעצמאה תא הל תויהל םיבייח ,תעצבמה
.(6 ,XI ,םש
הרזח

תגצומ תויהל תבייח ,טאנסהו םירחבנה תיב י"ע תרשואמ קוח תעצה לכ" (ב10)
,אל םאו ,ותמיתחב התוא רשאי םיכסמ אוה םא .קוחל תכפוהש ינפל ב"הרא אישנל
תורעהה תא םושרל בייחש ,הליחתה איה ובש תיב ותואל ויתורעה םע התוא ריזחי
תיבהמ שילש ינש שדחה ןוידה ירחא םא .וב שדחמ ןודלו ,ונמויב תטרופמ הרוצב
,הב שדוחמ ןוידל ינשה תיבל תורעהה םע דחי רובעת איה ,קוחה תעצה תא םירשאמ
קלח ,I ףיעס ,ב"הרא תקוח) "קוחל ךופהת ,תיבהמ שילש ינשב םג הב תרשואמ םאו
.(7
הרזח

ןכותל הרזח    I קרפ   II קרפ   III קרפ   V קרפ   הךיתורעה

ירבע ישאר דומע

The Israeli Classical Liberal Website

דומעה שארל