הארתה
עמתשמ (4א 'ע ,6.4.05 ,ץראה) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תיזחתמ
.קוריה וקה ךותב טועימל ךופהיהל םידוהיה םילולע םירושע רפסמ ךותש
ילרביל-יטרקומדה הנורתפו תיפארגומדה היעבה :הארZe'ev Jabotinsky
The Israeli Classical Liberal Website
Page Absolute Links Relative Links* Page Absolute Links Relative Links*
Home Page htm htm יסאלקה םזילרבילל ןווקמ אובמ םירמאמ
Online primer on Classical Liberalism: History, Politics & Economics
Chapter I htm txt htm txt Chapter II htm txt htm txt
Chapter III htm txt htm txt Chapter IV htm txt htm txt
Chapter V htm txt htm txt Introduccion al Liberalismo Clasico en Castellano
Jabotinsky's Brief Biography htm htm Jabotinsky Peace Solution htm htm
Author's Brief Biography htm htm English Articles htm htm
* For linking between downloaded files. Download and read them at your convenience
This File Updated: November 2000

יסאלקה םזילרבילל ןווקמ אובמ

ינסינ חנ תאמ


Click Here


Copyright 1996 - 2000 -- Authorized free distribution of non-modified copies for non-commercial purposes.

אובמ - I קרפ

ןכות
אובמ I
חונימה תרצ II
יטילופה יזטרקה בחרמה III
םייסיסב תונורקע IV
םיירוטסיה םימידקת V
תורעה

II קרפ     III קרפ     IV קרפ    V קרפ
דומעה שארל הרזח

אובמ I

תרסח המדיקבו םייתרבחה םייונישב הנייפאתהש הפוקת ,19-הו 18-ה תואמה ךשמב
.הקירמאו הפוריאב תחוורה היגולואידיאה היה םזילרבילה ,הב וללוחתהש םידקתה
היגולונכט ,עדמה לש הריהמ תוחתפתהל המרג המזויו הבשחמ שפוח לש הריווא
האופר ,הימיכל הכפה הימיכלא ,ןייטשניא דע ןוטוינמ הרבע הקיסיפ .הישעתו
תא ופילחה למשחו רוטיק ,היישעתהו היגולונכטה תוכזב .רטספל סטרקופיהמ הצפק
,תודבעה .לגרב הכילהה תאו סוס לע הביכרה תא םיסוטמו תוינוכמ ,םדאה ירירש
.יברעמה םלועהמ המלענ ,הירוטסיה-הרפה תלחתהמ תושונאה לש ןולק-תוא

האמה תא םדב ופטשש תוילרביל-יטנאה תויגולואידיאה לש תוטטומתהה ירחא ,םויה
םינש 100 רזוח ,ונייהד ,וזה הנשיה היגולואידיאל וטבמ תא הנפמ םלועה ,20-ה
,ןהיניב לארשי ,תומוא הברה תומייק ,לבא .הדובאה ךרדה ירחא ושופיחב ,הרוחא
םידירש ,ףסונב .והמ םזילרביל ועדי אל םלועמש רחאמ ,רוזחל ןאל ןהל ןיאש
םירכינ תכשוממ הכ הפוקת לש הכרואל וטלשש תוירטילטוטה תויגולואידיאה לש
אוה רורב .םילרבילכ םמצע תא םויה םיזירכמש םישנא הברה לש הבשחמב רוריבב
הגצה לש ךרוצה תא ריבגמו ,םזילרבילה לש ותוהמ יבגל םייקה לובלבל ףיסומ הזש
הרטמהש ףא לע .וננמז לש םיכרצהו הפשל םימאתומ םייסאלק תונויער לש תינרדומ
םזיסקרמהמ הרבעמב לארשי תנידמ תא רוזעל הניה וזה הדובעה לש תישארה
.יללכה רוביצה תא םג ןיינעל היושע איה ,םזילרבילל

חונימה תרצ II

תומוקמו םינמזב םידגונמ םינבומ הל ויה אלש תיטילופ תיוות אוצמל השק
:המגודל .םינוש

םינושארה םיטסילאיצוסהו ,"תיתרבח הגאד םע םזילרביל" הלחתהב ןייצ םזילאיצוס *  
Claude Henry Comte de Saint Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858), ומכ   
תרטמל םיאלקח לש םיביטרפואוק לש םתמקהב וכמת Francois Fourier (1772-1837)    
.ישפוחה קושב תיתורחתה םתלוכי רופיש    

Karl Marx (1818-83) לש "יעדמה םזילאיצוסה" לש ותעפוה םע *   
הלגדש תירטילטוט היגולואידיאל ךפה םזילאיצוס Friedrich Engels (1820-95)-ו    
,יביטקלוק ןייניקב יטרפה ןייניקה לש ותפלחהו ,תדהו תונגרובה לוסיחב    
,"טסינומוק"ל תופדרנ םילימ ויהנ "יטרקומד-לאיצס"-ו "טסילאיצוס" םייוטיבה    
.םזילרבילל תדגונמו תירטילטוט היגולואידיא ונייצו    

ילעופ לש תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה" לש םשה תא הניש ןינלש ירחא ,רתוי רחואמ *   
םזיסקרמ לש ינכפהמ אל גוס ןייצל רבע "םזילאיצוס" ,"תיטסינומוק הגלפמ"ל "היסור    
.היסור ילעופ לש תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה לש תיקיבשממה העיסל והשכיא רושק    

ןוגכ ,תויטסיסקרמ-יטנא תוגלפמ לש םשב עיפוה "טסילאיצוס" חנומה תינמז וב *   
.תינמרגה טסילאיצוס-לנויצנה הגלפמה    

םתכימתמ ורבע תויטרקומד-לאיצוסהו תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש בור ,תעכ *   
לכב .תיטרפה המזויבו ןייניקב הכימתל יביטקלוק ןייניק לש יטסיסקרמה ןויערב    
ןהש תורבחה תא טירפהל תוסנמ ,ןוטלשב םויה תואצמנ הלאה תוגלפמהש תומוקמה    
ןהש תורמל "תוילרביל" ןמצעל אורקל תוטונ ןה .הרוחא םינש ומיאלה ןמצעב    
תוידעלבב ךייש יסאלקה םזילרבילהש םימוחתב הבחר תיתלשממ תוליעפב תוכמות    
תא חירכהו "םזילרביל" חנומה לש ותועמשמ תא לפרע הז .תיטרפה המזויל    
,"יסאלק םזילרביל" ןוגכ תויביטנרטלא תויוות שפחל םייטנתואה םילרבילה    
.ו"כו ,"םזינירטרביל"    

םישמתשמ ללכ ךרדבש ,םזירטילטוטו םזיצאנ ,םזישפ ןוגכ ,תויטילופ תורדגה רפסמ
םע קר וראשנב םייפיציפסה ןהינבומ תא ודבא ןהש המוד ,יוניג תולימכ ןהב
םהמ קלח ,תונויערב םיכמות םישנא הברה ,ךכמ האצותכ .תוילילשה ןהיתויצטונוק
םהש תויגולואידיא ןתואל םיכייש םהש םיעדומ תויהל ילבמ ,םיכשומ תמאב
תא ליבגנו ,תוכרעהו תויצטונוקב שומישהמ ענמיהל לדתשנ תאזה הדובעב .םילסופ
.תונויערה לש םוחתל קוסיעה

יטילופה יזטרקה בחרמה III

םירדגומ ויריצש ידממ-3 ינאיזטרק בחרמב רטשמ וא היגולואידיא לכ םקמל ןתינ
,יטרקוטוא-יטרקומד ,ירטילטוט-לרביל :םייגולואידיאה םילופיבה י"ע
.יצאנ-ידוהיו
The Political 3-Dimensional
Space

ןבומב ל"נה המרגאידב םניבהל שי יצאנו ידוהי ,ירטילטוט ,לרביל םיחנומה
הקולחל קר סחייתמ ירטילטוט-לרביל ריצה .ללכ ךרדב םהל םיסחיימש הזמ רצ רתוי
לע חקולש םידיקפתה רפסמ רתוי לודגש לככ :ןוטלשהו םיחרזאה ןיב םידיקפת לש
תינושארה םתובישח תורמל .רטשמה וניה ירטילטוט רתוי ,ןוטלשה ומצע
ריצב םמוקמ תא םיאצומ אל הווחאהו ןויווישה תונורקע ,תילרבילה היגולואידיאב
תויה .םזיסקרמה ןוגכ תוירטילטוט תויגולואידיא םג םיכמתנ םג םהש רחאמ הזה
י"ע םיחדנו תפתושמה תימלסומ-תירצונ-תידוהיה השרומל םיכייש הלא תונורקעו
.המאתהב יצאנו ידוהי ונוכ ויבטקש ריצב םיגצומ םה ,תיצאנה היגולואידיאה

-מ םילרביל תונורקע לש תיסאלקה היישילשב הנושארה הלימה ,שפוח
םהמ דחא לכש ,םיגוס-תת המכל קלחתמ ,Jean Jacques Rousseau's (1712--78)
לש תיעבט האצות וניה םידבעה רורחיש ,אמגודל .םינושה םיריצב ומוקמ תא אצומ
לש יאוול רצות ,תיתיישעתה הכפהמהש ירחא קר עצובש תורמל ,ןויווישה ןורקע
הלבגהמ עבונ תד שפוח ,ינש דצמ .תרתוימל תודבעה תא הכפה ,תישפוחה המזויה
םינייפאמב יולת יטילופ שפוחו .הלשממה לש הלועפ םוחת לש תילרבילה
.רטשמה לש םייטרקומדה

לש יתאוושה םישרת I ףרגב אבוה ,יטילופה יזטרקה בחרמב שומישה תמגדהל
לש התמקה ןמזב לארשיב יטילופה רטשמה לשו םזילרבילה לש הזה בחרמב םמוקימ
אצמנש רחאמ ידיימ וניה םזילרבילה לש ומוקימ .(1996) ונימיבו 1948-ב הנידמה
תא םקמל ידכ ךא .המאתהב ,םיריצה תשולש לש ידוהיו יטרקומד ,לרביל תווצקב
:םייוסמ רבסה שורד ,ילארשיה רטשמה

:ירטילטוט-לרביל ריצה לע ילארשיה רטשמה לש ומוקמ *

דעו הדילהמ ,םיחרזאה ייח לש םיטקפסאה לכ הבש תירטילטוט הנידמ הניה לארשי
תורדתסהה ןוגכ ,הל םירושק תודסומ וא הלשממה לש חוקיפ תחת םיאצמנ ,תוומה
:תונברהו

םיפנע .תורדתסהה לשו הלשממה לש התולעבב םה הלבלכה לש םיישארה םיפנעה (1  
םה ,תירוביצה הרובחתהו יאלקחה רצותה לש רוחסמהו רוצייה ןוגכ ,םירחא     
תיטסיסקרמה הגלפמל קודה רשקו ההובג היצזיטילופ םע םינוגרא לש םילופונומ     
תכרעמל םיפופכ םניה תיטרפה המזויל וראשנש םירצה םיילושה .רבעב הטלשש     
.תויגליבירפו םירושיא לש תכבוסמ תיטרקורויב     

םיאושינ ינייניעב םיקסופ תימשר תורכומה תותדה לש םייתד ןיד יתב (2  
המ ,"תימשרה" ותד לש ןיד יתבו םיקוחל ףופכ חרזא לכו ,םישוריגו     
,הנידמב םיירשפא יתלבל םינוש תד ינב ןיב םיאושינה תא ךפוהש     
ץוחב ןתחתהל םיבייח בטיה תרדגומ תימשר תד םירסחה הלאו םיברועמ תוגוזו     
םידוהיהו ,יסקודותרואה וניה תימשר רכומה דיחיה ידוהיה םרזה .ץראל     
םג ,ףסונב .םיסקודותרוא םינבר י"ע ןתחתהל םיבייח םירחאה םימרזל םיכיישה     
הרובק תונורתפו ,םיימשרה תדה תודסומ לש חוקיפ תחת םניה הרובק יתורש     
.ןורחאה ןמזב קר וסנכוה תימשר תד םירסחה הלאל     

םייכוניח םימרז השולש קרו ,הלשממה לש הרישי הטילש תחת אצמנ ךוניחה (3  
הניחבמ .יאמצעהו יתד-יתכלממה ,יתכלממה :ידוהיה רזגמב םירכומ     
.המאתהב ,יתד ינויצ-אלו ,יתד ינויצ ,ינוליח ינויצ :םה תיגולואידיא     
םניה םינורחאה ינשו ,יתלשממ וניה םינושארה םימרזה ינשב תווצה     
.יברעה רזגמב תמייק תדרפנ ךוניח תכרעמ .תיתד הניחבמ םיסקודותרוא     

תא ליבגיש רחא יקוח יעצמא וא הקוח לארשיב היה אל ,רצק ןמז ינפל דע (4  
תויוכזל םיסחיתמה דוסי יקוח המכ תונורחאה םינשב קר .הלוכי-לכה תסנכה     
י"ע תסנכה לש תמייוסמ הרקב םירשפאמ ,המצע תסנכה י"ע וקקוחש חרזאה     
.ןוילעה טפשמה תיב     

הצקה תבריקב וניה המרגאידב 1948-ב ילארשיה רטשמה לש ומוקמש ןאכמ
םיראותמה םימגפה ,1996-ל 1948-מ .ירטילטוט-לרביל ריצה לש ירטילטוטה
היגולואידיאה תא ושטנ לאמשה תוגלפמ .תמייוסמ הדימב ונתומ (4-ו (1 םיפיעסב
,הלש תורבחהמ קלח ודבא תורדתסהל .תיטרפה המזויב תוכמות םויהו ,תיטסיסקרמה
זז ילארשיה רטשמהש ףא לעו ,ןכל .הטרפהל תודעוימ ןניה תויתלשממה תורבחהו
.ירטילטוטה ףנעב ראשנ ןיידע אוה ,ריצה לש לרבילה הצקה יפלכ

:יטרקוטוא-יטרקומד ריצה לע ילארשיה רטשמה לש ומוקמ *

תלבוס הלש היטרקומדה ךא .תיתגלפמ-בר היטרקומדמ תינהנ הנידמה התמקהמ לחה
.תורדתסההו הלשממה תרקב תחת תורשממ םתסנרפב םיבשותה לש לודג קלח לש תולתהמ
תולעבב ויה הדיחיה היזיוולטה תנחת רתוי רחואמו וידרה תונחת לכ ,ףסונב
,הלשממהמ התלכלכב הקקזנש ,הבותכה תונותעהש ןמזב וב .ןורחאה ןמזל דע הלשממה
.הנידמה לש תונושארה םינשב הלשממה תא רקבל הזעה ישוקב ,ןהיתורבחו תורדתסהה
יטרקומדה ףנעב תמקוממ תויהל 1948-מ ילארשיה רטשמל עיגמש יפ לע ףא ,ךכיפל
סחיב הרקש המל המודל ,ןאכ םג .הצקהמ םייוסמ קחרמב תויהל ךירצ הז ,ריצה לש
תמייוסמ הדימב ונתומ םילילשה םיטנמלאה ,ירטילטוט-לרבילה ריצב ןמוקימל
,1948-ב רשאמ הבוט רתוי תצק היטרקומדמ םויה תינהנ לארשיו ,תונורחאה םינשב
.הזה ריצה ךרואל הלאמש הזז איה ,ונייהד

.יצאנ-ידוהי ריצה לע ילארשיה רטשמה לש ומוקמ *

תוביסמ הילפה ילב היחרזא לכל תווש תויוכז החיטבמ לארשי לש תואמצעה תזרכה
התוכמס ,וז החטבה תילמרופ רפמש לארשיב קוח ןיאש תורמל ,ךא .תד וא עזג
םימרזה תאו םיברעה תא םילפמה םידעצ תטיקנ הרשפיא תסנכה לש תלבגומ יתלבה
ידוהיה ףנעב בצוה ילארשיה רטשמהש ףא לע ,ןכל .םיסקודותרוא-אלה םיידוהיה
םזירטילטוטמ ותוחתפתהב .והצקמ רכינ קחרמב וניה ונרעצל ,ריצה לש
םוקימ רבעל הזה ריצה ךרואל םג הזז לארשי ,ןאכ ונראית רבכש ,םזילרבילל
.ידוהיה והצקמ קוחר ןיידע תאצמנ לבא ,תעדה תא רתוי חינמש

םייסיסב תונורקע IV

לגדכ השמישש וסור לש אמסיסה י"ע המוכיסל תנתינ תילרבילה היגולואידיאה
האמה יהלשב יטנלטאה סונייקואה יפוח ינש לע השחרתהש תילרבילה הכפהמל
רבועה ך"נתה לש הרדישה טוח ןכ םג םה הלא ".הווחא ,ןויוויש ,שפוח" :18-ה
םגש ףא לע ,תפתושמה תימלסומ-תירצונ-תידוהיה תשרומה ירקיעו ,הכרוא לכל
ןבומ םהל ונתנ ןה ,הלאה תונורקעה תא הרואכל וצמיא תוירטילטוט תויגולואידיא
ךות ,הלאה םיחנומה תא ריהבנ תואבה תורושב .םזילרבילה םהל סחיש הזמ הנוש
.ירטילטוטהו ילרבילה םשוריפ ןיבש ינושה תשגדה

יתשמ וזיא ."שפוח" ילרבילה גשומה לש ותרהבהל רוזעל וחוכבש ריהמ טסט ןלהל
:?םיאבה םייוטיבה לש תילרבילה הנקסמה תאטבמ תועצומה תוביטנרטלאה

"תושעל ילע המ יל דיגי דחא ףא" (1

.יל קשחתמש המ תושעל ישפוח ינאש רחאמ (א     
.הצור ינאש המ תושעל ישפוח ינניא ינאש רחאמ (ב     

.(21:25 ,םיטפוש) "השעי ויניעב רשיה שיא לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב" (2

היכרנאו סואכ לש בצמ ראתמ הז קוספ (א     
.ותבוח תא אלממ דחא לכ הבש תישפוח הרבח ראתמ הז קוספ (ב     

שוביכמ תערתשמה םינש תואמ יתש בוריקב לש הפוקתל סחיתמ ל"נה יכנתה רואיתה
12-ו 11 תואמה) לאומש י"ע לואש ךלמה לש ותכלמה דע עשוהי לש ותגהנהב ץראה
תחת הפוקת התואב ויה לארשי ינב ,תיכנתה תודעה יפל .(הריפסה ינפל בוריקב
יפ לע םעה תא וטפש םינורחאה .םייטבש םיטפושו לארשי ינקז תצעומ לש םנוטליש
םה ,ונייהד .תוינוציח תופקתה דגנ הנגה תומחלמב ותוא וגיהנהו הרותה יקוח
ימינפה םולשה תחטבה :ילרבילה ןוטלשה לש תוישארה תויצקנופה יתש ואלמ
.הרבחה לש ינוציחהו

םהילע ריתכהל לאומשמ ושקיב ,יתשיליפה םויאהמ םיגאדומ ,לארשי ינקז ,לבא
תא םחלנו ונינפל אציו" ... "םיוגה-לככ ונטפשל ךלמ ונל המיש" :ךלמ
תצרמנהו הקיתעה תודעה ילוא הניה לאומש לש ותבושת .(8 ,א לאומש) "וניתומחלמ
ךולמי רשא ךלמה טפשמ היהי הז רמאיו" :הירוטסיהב המשרנש םזילרבילה תבוטל
ול םישלו :ותבכרמ ינפל וצרו וישרפבו ותבכרמב ול םשו חקי םכינב תא םכילע
ילכו ותמחלימ ילכ תושעלו וריצק רוצקלו ושירח שורחלו םישימח ירשו םיפלא ירש
םכימרכ תאו םכיתודש תאו :תופואלו תוחבטלו תוחקרל חקי םכיתונב תאו :ובכיר
ויסירסל ןתנו רשעי םכימרכו םכיערזו :וידבעל ןתנו חקי םיבוטה םכיתיזו
חקי םכירומח תאו םיבוטה םכירוחב תאו םכיתוחפיש תאו םכידבע תאו :וידבעלו
ינפלמ אוהה םויב םתקעזו :םידבעל ול ויהת םתאו רושעי םכנאוצ :ותכאלמל השעו
לש יכנתה רואתה .":אוהה םויב םכתא הוהי הנעי אלו םכל םתרחב רשא םככלמ
הוהי רמאיו" :תועמשמ בר אוה םג וניה לארשי ינקז לש םתשקבל םיהולא תבוגת
וסאמ יתוא יכ וסאמ ךתוא אל יכ ךילא ורמאי רשא לכל םעה לוקב עמש לאומש לא
רשיה שיא לארשיב ךלמ ןיא" ובש רטשמל סחייתמ ך"נתהש ןאכמ ."םהילע ךולממ
.םיהולא תכלממ לאכ ,"השעי ויניעב

תוכזה אלא ,םיצורש המ תושעל תלוכיה וניא שפוח" ילרבילה ונבומב ,ךכ יפל
םניה םדאה ינב םלוככ םבור .(Lord Acton 1834-1902) "ונתבוח אלמל לגוסמ תויהל
םהיתוחפשמל םהייח תא םישידקמש קוח ירמושו םולש יבהוא ,םינוגה םיחרזא
המ אלא ,הצור אוהש המ השוע וניא םהמ דחא ףא .תויחרזאה םהיתובוח יולמלו
ןיאש ,ןאכמ ."ויניעב רשיה" ,ונייהד ,תושעל בייח אוה ונופצמו ותנבה יפלש
אוהש הממ תרחא תושעל ישפוח וניא אוהש רחאמ ,תושעל המ ול דיגי והשימש םעט
ןוכנה רבדה והמ םיחרזאהמ בוט תעדוי הלשממהש בושחל הביס ןיא ,ינש דצמ .השוע
תויהל אוה שפוחה לש ירקיעה ונבומ ,ךפיהל .קוח רדעה הזמ עמתשמ וניא .תושעל
תויהל בייח קוחה" .ןופצמה יביתכתלו קוחל םיפופכ ,תונוטלשהו םיחרזאה ,םלוכ
"יתקוח רטשמכ בשחיהל לוכי הז קרו ,םייטרפ םירקימ טופשל םיטפושהו ,םלוכ לעמ
יחרכה וניהש המל םצמטצהל בייח קוחה ךא . Aristotle, Politics, IV, IV.)(1).
.ילאודיבידניאה ןופצמה םע שגנתהלמ תוענמיה ךות ,הרבחה לש ןוכנה הדוקפתל

ומצע תחוור לע תילאודיבידניא תוירחא ותא איבמ שפוחה םיילרביל םיגשומב
םינעוט ,םדיצמ ,םיירטילטוטה .ותלוז םע תוירדילוס תבוח יולימ לעו ,ותחפשמו
םתנעטב יתימא שפוח .בערמ תומל תוכזה םיינעה ליבשב וניה ילרבילה שפוחהש
לכ תא םיכפוה םה ,הקוצממ םתוא ררחשל םתורמייתהב .הקוצמו רוסחממ שפוחה וניה
לש םתוטטומתה ירחא .םהיכרצ לכ לש םקופיסל תויושרב םייולת םיסוחל םיחרזאה
וריאשהש יגולוקאה ןברוחהו ,תונזה ,עשפה ,הקוצמה רואלו ,םיטסיסקרמה םירטשמה
.םלוכל הרורב תאזה היילשאהמ תינסרהה האצותה ,םהירחא

ויהש הדילמ תויגליבירפה לכ לש ןלוטיב תא שרוד ןויוויש ,ילרבילה ונבומב
ילב םדא ינב לכ לש םנויוויש ,ןכ ומכ .18 האמה יהלש דע ולוכ םלועב תולבוקמ
םיריעצה לכל תויונמדזה ןויוויש עבות םג םזילרביל .םואל וא ,תד ,עזג ילדבה
הנוש ילרבילה ןויווישה .הלכשה תודסומל השיג י"ע יעבטה לאיצנטופה חותיפל
ןיינקהו ילאיצנרפיד לומג לש ץירמתהש וילע לבוקמש הזב ,םזיסקרמה לש הזמ
ןויוויש-יאל םתמורת תורמל ,ןכל .הרבחה לש ןיקתה דוקפתל םישורד יטרפה
.לכה תחוורל הניה םתאצות ,יתרבח

המודב ,רשא תילאודיבידניא הבוח הניה ,םינכש ןיב תוירדילוס ,ונייהד ,הווחא
תולוכי ןהיתשש יפ לע ףא .יעבט ישונא שגרב הרוקמ ,החפשמה תחוורל תוירחאל
תואלמתמ ולאה תוירסומה תובוחה יתשש חיכומ ןויסינה ,קוחב תורדסומ תויהל
,סרייא סונאובב תידוהיה הליהקה ,אמגודל .תיתלשממ תוברעתה רדעהב תובדנתהב
םינשה תורשעב לכ ירסח ועיגהש םירגהמ תושפנ 300,000 תביבסב היה הרפסמש
תשר ,תינוציח המורת וא תיתלשממ הכימת לכ אלל ,50-ה תונשב הקיזחה ,תומדוקה
םידימלת םייפלאכ םע םהמ דחא) ךוניח תודסומ רסירתכ :הללוכש תבחרנ תודסומ
תיב ,םילוח תיב ,םיידוהי םידומילל זכרמ ,םירומל םירנימס ,(ןוכיתל דעו ןגהמ
תויתוברת ,תויתרבח תולועפל םילודג םינודעומ השולש ,םימותי תיב ,תובא
,תיתרבח הרזע ,דסח תלימג ,הרובק יתורש ,תורבק יתב ,תסנכ יתב ,תויביטרופסו
,ןורטאית ,םינוחריו םינועובש המכ ,שידיאב םינומוי ינש ,רואל הואצוה
,תאזה תבחרנה תיתליהקה תוליעפל ףסונב .םיינויצ-יטנאו םיינויצ רעונ ינוגריא
.לארשי תנידמב הכימתל םירכנ םימוכס ופסא תינויצה העונתה תודסומ

וליפא .תמייק אלו טעמכ לארשיב תיתובדנתהה תיתרבחה תוליעפה ,האוושהב
י"ע םינמוממ םניה ,םישדח םילוע לש הלא ומכ ,הרואכל םייתובדנתהה םינוגראה
טעמכש הדבועה הניה תאזל הביסה .תידוהיה תונכוסהמ וא םייתלשממ םיפסכ
,הנידמה י"ע ,תמזגומ תולעו הכומנ תוליעיב ,םינתינ החוורה יתורש לכ
.ץראל ץוחמ תוידוהי תוליהק י"ע םיכמתנה םינוגראו תורדתסהה

הלאשה ןכל .הווחא לש ילרבילה ןורקעהמ תעבונה הבוח הניה םיקקזנל הרזע
הלשממה י"ע רתוי בוט עצבתת איה םא אלא ,אל וא ןתניהל הכירצ איה םא הנניא
תוליעיה םע בוצעו רמ ןויסינ שי םילארשיה ונל .תיטרפה המזויה י"ע רשאמ
םהבש םינמזה ,לשמל ,םירכוז ונלוכ .םימוחתה לכב םיתורש תיקפסכ תיתלשממה
וק לבקל ידכ זא תוכחל ךירצ היה םינש המכו ,הלשממה י"ע קפוס ינופלטה תורשה
,תיטסילופונומו תיתלשממ הרבחל וליפא ,הרבחל רבעוה הזה תורשה רשאכ .ןופלט
תורשה ילבקמ רשאכ םירבדה ינפ ויה ךכ םא .(2) .תרכנ הרוצב רפתשה תורשה
םיתורשה םע המ ,הרבחב העפשהה תוברו תונוילעה תובכשהמ ויה הזה יתלשממה
ןועטל םילוכי םיעשר קרו ךא ?העפשהה תולוטנו תושלחה תובכשל םידעוימה
.(3) ליעי יתלב הכ לופיטל םייואר םיינעהש

םיירוטסיה םימידקת V

תוברתה לש םימי יקיתע תורוקמ ינשב רבכ םיאצמנ םיחתופמ םיילרביל םיגשומ
רתיו םעהש סרוגה -- יתרבחה הזוחה ןויער ,ךכ .ינוויהו ידוהיה :תיברעמה
הווהמש -- יזכרמ ןוטלש י"ע הנקומה ןוחטיבה תרומת ירוקמה שפוחה לע ןוצרמ
:ינרדומה םזילרבילה ימידקממ קלח לש תיטילופה היפוסוליפל סיסבה
Rousseau (1712-78)-ו (4) John Locke (1632--1704), Thomas Hobbes (1588-1679)
ןיאו ,הלעמל אבוהש לאומש ןיבל לארשי ינקז ןיב יכנתה ןוידב רוריבב אצמנ
.ל"נה תועדה יגוהל הארשה רוקמ הווה אוהש קפס טעמכ

תשולששו ,םדאה ינב לכ לש ףתושמה רוקמה וניה דיחיו דחא גוזש תיכ"נתה הנעטה
סיסבה הווהמ ,םיעזגה לכ לש םהיתובא תובא םה ,תפיו םח ,םש ,חנ ינב םיחאה
.תישונא ללכ הווחאו ןויוויש לש םיילרבילה תונורקעה לש יתד-יפוסוליפה
תורבידה דחא וניה ,דחי םג םירגו םיחרזא ,םיבשותה לכל הבהאו קוחב ןויוויש
"םירצמ ץראב םתייה םירג יכ רגה תא םתבהאו" :םימעפ רתוי וב תרזוח הרותהש
,(טמ:בי תומש) "םככתב רגה רגלו חרזאל היהי תחא הרות" ,(טי:י םירבד)
ירפס רתימ המכב ןכ ומכו ,דועו ,זט:א ,טכ:די ,אי:זט ,דכ:דכ םירבדב םהימודו
,הרותה יקוח יפ לע וטפשש םיטפושה ןוטלשש עמתשמ ל"נה ןוידהמ ,ןכ ומכ .ךנתה
וא ,"םדאה ןוטלשל" דגונמו ,ומצע םיהולא ןוטלש וניה ,"קוחה ןוטלש" ,ונייהד
יכ וסאמ ךתוא אל יכ" :םהילע ךילמהל לאומשמ ושקיב לארשי ינקזש ךלמה ןוטלש
לאה לע אילפהל םיליבקמ םיגשומ .(ז,ח ,א לאומש) "םהילע ךולממ וסאמ יתוא
.וטסיראבו וטלפב םיאצומ ונא לאה ןוטלשכ קוחה ןוטלש לעו ,קוחל דיחיה רוקמכ

ךא ,תונוש תותד לש ןמויקל היצמיטיגלו תיתדה תונלבוסל יכנת םידקת
(הריפסה ינפל 8 האמ) הכימ לש האובנב אצמנ ,תירסומ הניחבמ תויטנלוויווקא
חרכהב הנלבקתש ילבמ תובר תומוא י"ע יכנתה רסומה ץומיא תא הזוח אוה הבש
םירהה שארב ןוכנ הוהי תיב רה היהי םימיה תירחאב היהו" :תידוהיה תדה תא
רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םיוג וכלהו :םימע וילע ורהנו תועבגמ אוה אשינו
הרות אצת ןויצמ יכ ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרויו בקעי יהולא תיב לאו הוהי
קוחר דע םימוצע םיוגל חיכוהו םיבר םימע ןיב טפשו :םילשורימ הוהי רבדו
אלו ברח יוג לא יוג ואשי אל תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םהיתוברח ותתכו
הוהי יפכ דירחמ ןיאו ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ובשיו :המחלמ דוע ןודמלי
וניהולא הוהי םשב ךלנ ונחנאו ויהולא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ :רביד תואבצ
םימע תווחאו םולשל ההימכל ףסונב ,וז האובנ .(א ,ד ,הכימ) "דעו םלועל
לש יכנתה שרושכ בשחיהל הלוכי ,והיעשי לש ותאובנ העודי רתוילו הל תפתושמה
,תמייוסמ המגוד וא תולגתה לבקל ילבמ ילסרבינוא לאב הנומאה ,וניהד ,םזיאדה
-מ םיבר םיילרביל תועד יגוהל תפתושמ הנומא תרוצ וניהש
,Edward Herbert Baron of Cherbury(1583--1648) Anthony Ashley Cooper 3rd Earl of Shaftesbury (1671-1713), Thomas Paine (1737-1809) Thomas Jefferson (1743-1826)
.Albert Einstein (1879-1955)-ל

האישל העיגהש תמדקתמו תחתופמ תיטילופ היפוסוליפ םיאצומ ונא תיסאלקה ןוויב
ויתועדש ,(Aristotle 384-322 BC) וטסירא לש תיעדמ-תיפוסוליפה ותדובעה םע
ורפסב .הנש םייפלא ךרואל ברעמב וטלש ,הקיתא דע הקיזיפמ ,תוברתה ימוחתה לכב
עבוקו ,םייפוטוא וליפאו םירשפא ,םימייק םירטשמ קדוב וטסירא "הקיטילופ"
חור" רפסב 18 האמב שדחמ םיעיפומש םייסיסבה םיילרבילה תונורקעה בור
Montesquieu (1748) תאמ "םיקוחה

עיפומ וטסירא ,ףתושמ ןיינק לומ יטרפ ןיינק ןיב המלידל ותשיגב ,ןכ לע רתי
: Adam Smith -ל םידקמכ
רחאמ ;יטרפ ,יללכ ןפואב לבא ,ףתושמ םייוסמ ןבומב תויהל בייח ןיינקה"
,רתוי ומדקתיו ,ינשה לע ןנולתי אל דחא ,ולש וניינע תא היהי דחא לכל רשאכש
. (Politics, II, V) ,וטסירא) ".וקסעל גאדי דחא לכש ללגב

:הנותא לש הקוחב םיאצמנ ינרדומ יטרקומד ןוטלש לש םיטנמלאה לכ

:מ בכרומ טריוומואירט בשי ושארבש םירבח עשתמ בכרומ (הלשממ) יעוציב ףוג    
,םייתד ,םייחרזא םינייניעב המאתהב ולפיטש ,ךרמילופו ,ךלמ ,ןוכרא    
.םייאבצו    

תיבהו תואמ עבראה תצעומ וא ןותחתה תיבה :םיתב ינשמ בכרומ טנמלרפ    
.סוגפויראה תצעומה וא ןוילעה    

.תיטופישה תכרעמ    

רטשמ לכ לש ירקיעה ןייפאמה הניהש ,הרורב תויוכמס תדרפה ,בושח רתויש המו
.(4-ו 3 םיקרפ ,The Athenian Constitution ,וטסירא האר) .ילרביל

תיסאלקה ןוויו ך"נתה ,תיברעמה תוברתה לש םימודקה תורוקמה ינש םתויה תורמל
קר הקירמאבו תילטנניטנוקה הפוריאב עיפומ אוה ,םזילרבילל רוריבב םינווכמ --
תוירוטסיה תויוחתפתה תרדיס לש תיעבטה האצותה התייה ותעפוה .18ה האמב
:תויתוברתו

דיחיה ילגנאה םזילרבילה לש רחשבש תילרביל הקוח לש טבנ ,אטרק הנגמה *
הלוצאה י"ע הילגנאמ ןו'ג ךלמ לע התפכנ ,13-ה האמב ומכ םדקומ הכו ,ונימב
תא המדקו תויהש היגולוידיאה תא הינשהו ,חוכה תא המרת הנושארה .הרומכהו
.ך"נתה לע קר הססבתה ,הפוריאל תינוויה תוברתה תסינכ תא ותאו ,סנאסנרה
ןוגכ ,הנממ םיטנמלא .ילרביל טפשמו קוחה ןוטליש לש תודוסי הב םיאצומ
סחיהו ,םהינכש י"ע םיאבלפהו םיליצא י"ע םיליצאה ,םיוושה י"ע טופישה
.ילרבילה טפשמה תודוסימ םויה דע םניה ,םיבייחל ילרבילה

לש היפוסוליפהו תיעדמה הבשחמה ,תונמאה תא איבה (17-14 תואמ) סנאסנרה *
,וזה תיתוברתה תושגנתהה .םייניבה ימי לש הפוריאל אמור לשו תיסאלקה ןוויה
,הלאה םימיה יקיתע םייתוברתה תורצואה ןיבל תילדואיפהו תילותקה הפוריאה ןיב
,י'צניו הד ודרנואיל ,הטנד :תיפוריאה ןורשכה לש המישרמ תוררועתה המרג
לש הכוראה המישרהמ םיטעמ קר םניה ריפסקיישו יקסלנורב ,ול'גנאלאכימ ,לאפר
לש םייטרקומדה םירטשמהו היפוסוליפה .יפוריאה תוברתה לש רהוזה רחשה יגיצנ
לש ידיתעה ותעפוהל םישורדה םייטילופה םיטנמלאה לכ וקפיס אמורו ןווי
.םזילרבילה

-- תושונאה תודלותב שדח ןדיע החתפ (1400-68) גרבנטוג י"ע סופדה תאצמה *
תינומה תרושקית לש המצוע ברו שדח יעצמאל וכפה םינותיעו םירפס .רפסה ןדיע
אל םיסונייקואו םיקחרמ .תילסרבינואל הכפה תוברתה .תונידמו םדא ינב ןיב
רתוי וארק היקסטנומ תא .תונויער לש הריהמ תוטשפתהל לושכמ רתוי וויה
םלועה .דחא לכ לש די גשהב ויה תיסאלקה תורפסהו ך"נתה .תפרצב רשאמ הקירמאב
.םידקת ירסח םידממב תיתוברת הכפהמ רבע

םג העיגה סנסנירה םע הררועתהש תויתרוקיבה :16-ה האמב תיתדה היצאמרופרה *
Ulrich Zwingli (1484-1531), Martin Luther (1483-1546), .תיתדה הנומאה םוחתל
.םישודקה םירפסה לש ישפוח שוריפל תוכזה תא ושרד John Calvin (1509-64)-ו
לש לודג קלחל הבוח האירקל ךפהנו ,תויפוריאה תופשל םגרותו ספדוה ך"נתה
.םיילרבילה ויתונויערמ םירשימב עפשוהש ,תינקירמאהו תיפוריאה הייסולכואה
תילותק הייאר תדוקנמ היצאמרופרה לע עדימ רתוי תלבקל

(1473-1543) סוקינרפוק םע הליחתהש הימונורטסאבו הקיזיפב תיעדמה הכפהמה *
רגת אורקל וזעהש , ןוטוינ םע האישל העיגהו (1564-1642) ואלילג -ו
לש שדחה דמימה .וטסירא לש הנש םייפלא תב תיעדמה ותוכמסלו תיתדה המגודל
.הקיטילופהו תדה ,היפיסוליפה ימוחתל לחלח ,תיעדמה הבשחמב וסינכה םהש שפוח
הכפהמה תא התא האיבהש תיגולונכטה תוחתפתהל סיסבה תא וקפיס םהירקחמ
.תיתיישעתה

(1596-1650) Descartes י"ע תוגצוימ ,17 האמב היפוסוליפב תויוחתפתה *
ותעפוהל ךרדה תא וחתפו הנומאל ילנויצר סיסב ורצי ,(1632-77) Spinoza-ו
ינרדומה םזילרבילה ידסימ ולגד הבש תיתדה תונלבוסל ותא דחיו ,םזיאדה לש
.האבה האמב

סמיי'ג ךלמה תא החידהש ,17-ה האמב הילגנאב "תללוהמה הכפהמה" *
,(Bill of Rights) תויוכז תליגמל םיפופכ ,II ירמו III םאיליוו גוזה תא ומוקמב הכילמהו II
.םלועב תוידיתעה תוילרבילה תוקוחה לכב ישאר קלחל ןמזה םע הכפהש

.לפרעב היורש ותלחתהש ידוסו ימואלניב ילרביל ןוגרא ,םיישפוחה םינובה *
19-ו 18 תואמב העפשהה יבר םילרבילהמ המכ .1717-מ המושר ןודנולב ותעפוהו
Jose de San Martin, George Washington, -- הקירמא יררחשמ תשולש ללוכ
.וב םירבח ויה, Simon Bolivar.

םתרזחב םייקינפה םינובה י"ע דסונ ןוגראהש תסרוג םיישפוחה םינובה תרוסמ
םילרבילה תונויערהמ םיעפשומ ,ןושארה שדקמה תיב לש ותיינב ירחא ,םילשורימ
םמשש םידומע ינשב םירטועמ םהו שדקמ יתב םיארקנ םתוסנכתה תומוקמ .הרותה לש
.(זי ,ג ,2 םימיה ירביד) זעוב-ו ןיכי :המלש ךלמה לש שדקמה תיב ידומע תומשכ
לכירדאה ,םיהולאב הנומא .םהיתידוסו םהילמס ןיב םיאצמנ םינוב לש הדובע ילכ
ךא ,ןוגראב םירבחכ לבקתהל םידמעומה ינפב ודמעש תושירדה תחא התייה ,לודגה
.תותדה ןיב הילפה לכ ילב ,תאז

םיוניש התיא האיבהו ,18 האמה עצמאב הינטירבב הליחתהש תיתיישעתה הכפהמה *
איה .םישדח תונורתפ ושרדש תושדח תויעב םתיא דחיו ,יתרבחה הנבמב םיריהמ
James Hargreaves י"ע ליטסקטה היישעתב וסנכוהש םיינכטה םישודיחה םע הליחתה
תרזעב .Samuel Crompton (1753-1827)-ו Richard Arkwright (1732-92) ,(?-1778)
םדוקש הדובעה תא ,בוט רתויו רהמ רתוי ,וישכעמ עצבתת םימ ימרז לש היגרנאה
תא רפיש James Watt (1736-1819) הפוקת התואב ךרעב .בר ישונא ץמאמ השרד ןכל
תושונאל קינעהו ,Thomas Newcomen's (1712)-ו Thomas Savery (1698) לש רוטיקה תנוכמ
.םישדח המצוע יבר היגרנא תורוקמ

הלגדו 18 האמב הררשש תיפוסוליפ העונת :הנובתה וא הלכשהה ןדיע ,ףוסבלו *
.תולבוקמה תותימאהו תונומאה לכ לש תילנויצרה תויתרוקיבב

לש תויעדמ-תויפוסוליפה תודובעה םע ינרדומה םזילרבילה עיפוה הזה עקרב
,הלכלכב Adam Smith (1723-90) ,הקיטילופב Montesquieu (1689-1755)
לכ וסיכש תועד יגוה הברה דועו ,ךוניחו תדב Joseph Priestley (1733-1804)
.תיחכונה ותרוצ תא םזילרבילל ונתנו םייחה ימוחת:תורעה

.B. Jowett תאמ תילגנאל םוגרתהמ רבחמה י"ע ומגרות וטסיראמ תוטטיצה (1)
ונייה ונא םויהש המ וניה וטסירא לש וחונימב "יתקוח רטשמ" וא "הקוח" חנומה
יתלב ןוטלשל סחייתמ ויפב היטרקומדש ןמזב ,"תילרביל היטרקומד" םיארוק
תא ריהבהל תואבה תוטטיצה לש ןחוכב .(לארשיב םייקש יפכ) בורה לש ןסורמ
."םיישפוחו םיווש לש רטשמ וניה יתקוח רטשמש ןמזב" :וטסירא לש וחונימ
שולשל םתוא ונקליח ,םירטשמ לע ירוקמה וננוידב" (Politics I, VII.)
:המאתהב ןהש תויטס שולשו .יתקוח רטשמו ,היטרקוטסירא ,תוכלמ :תויסיסב תורוצ
.(II. IV ,םש) ".היטרקומדו ,היכראגילוא ,תונדור
הרזח

קושל וסנכי תושדח תורבח יתש רשאכ ,םיאבה םישדוחבש תרשבמ תונותיעה (2)
תוחישה יריחמ ,"קזב" תיתלשממה הרבחה לש לופונומ וניה עגרכש ,תרושקתה
,ונייהד ,הקדל ח"ש 0.62-ל 3.53 לש יחכונה ריחמהמ ודרי ב"הראל לארשימ
לש יחכונה ריחמהמ תוחפ וליפא היהיו ,םיחכונה םיפירעתה לש 1/6-ל בוריקב
החיש (7.11.96 ,"ץראה") !!ביבא לתל הפיחמ
הרזח


תונותיעה .ב"הראב תילרדפה הלשממה לש החוורה תוינידמ לש לגרה תטישפ (3)
החוורה יתורש תא ריבעהל ב"הראב תילרדפה הלשממה לש הטלחהה לע העידוה
י"ע סרגנוקה יתב ינשב תיביסמ הרוצב תכמתנה ,וז הטלחה .תונידמה תונוטלשל
ןוטנילק אישנה .םירחבנה תיבב 101 דגנ 328 י"ע הרשוא ,םינקילבופרו םיטרקומד
תיחכונה החוורה תוינידמש ללגב קוחה תא רשאא ינא" :רמוא טטוצ ,התוא רשיאש
ויהי תונידמה תונוטלש דציכ ןיבהל השק .(1996 ,טסוגוא ,"ץראה") ."הטטומתה
,ןכ לע רתי .החוורה יתורש לש םלוהינב ילרדפה ןוטלשהמ םיחלצומ רתוי
יחרזא לש תיתרבחה תוליעפה תונורחאה םינשה םישולשה ךשמבש תוארמ תוקיטסיטטסה
םיסימהו ובחרתה םייתלשממה החוורה יתורישש ןמזב וב ,50%-ב המצמטצה הקירמא
םישנה ןוגרא ,Elks ינודעומ ,PTA ןוגכ םינוגריא לש םירבחה תומישר" .ולע
הדרי ... תופתתשההש תוארמ ... ,םייעוצקמ םידוגיא ,םודאה בלצה ,תועיבצמה
,R. D. Putnam) ".םינורחא מירושע 3 - 2 לש םכרואל 50%-ל 25% ןיב ךרעב
."תיאקירמאה תוחרזאה לש הרזומה תומלעיהה"
(The American Prospect no. 24, Winter 1996

תוליהקה לש תיתרבחה תוליעפה ןיב לודגה לדבהל המוד הרקמ ןאכ םיאצומ ונא
הרזעב תודקוממ תויוברתב רבודמ םירקמה ינשב .לארשיבו הניטנגראב תוידוהיה
ךיא הניה תיחכונה היעבה .תמזגומ תיתלשממ תוליעפמ האצותכ ולסוחש תלוזל
.הסרהנש תיחרזאה תוברתה תא שדחמ תונבל
הרזח

-ו Locke-ל דוגינב ,הז לכ םע .תומלש ילוקישמ המישרל סנכוה Hobbes (4)
.ל"נה תיכ"נתה הדוזיפאהמ תעפשומ תיארנ אל יתרבחה הזוחל ותשיג ,Rousseau
ימידקמ ןיב לולכ תויהל ותוא הכזמ וניא יטולוסבא ןוטלשב ותכימת ,ןכ לע רתי
.םזילרבילה
דומעה שארל הרזח    ןכותל הרזח    הרזח

II קרפ     III קרפ     IV קרפ    V קרפ>    ךיתורעה

ירבע ישאר דומע    The Israeli Classical Liberal Website